ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

Годишен зборник бр. 35-36 2001  
Годишен зборник бр. 33-34 1999  
Годишен зборник бр. 31-32 1993  
Годишен зборник бр. 30 1986  
Годишен зборник бр. 29 1985  
Годишен зборник бр. 27-28 1984  
Годишен зборник бр. 26 1981  
Годишен зборник бр. 25 1979  
Годишен зборник бр. 24 1978  
Годишен зборник бр. 23 1977  
Годишен зборник бр. 22 1976  
Годишен зборник бр. 21 1975  
Годишен зборник бр. 20 1974  
Годишен зборник бр. 19 1971  
Годишен зборник бр. 18 1970  
Годишен зборник бр. 17 1969  
Годишен зборник бр. 16 1968  
Годишен зборник бр. 15 1966  
Годишен зборник бр. 14 1961  
Годишен зборник бр. 13 1960  
Годишен зборник бр. 12 1959  
Годишен зборник бр. 11 1958  
Годишен зборник бр. 10 1957  
Годишен зборник бр.  9 1956  
Годишен зборник бр.  8 1955  
Годишен зборник бр.  7 1954  
Годишен зборник бр.  6 1953  
Годишен зборник бр.  5 1952  
Годишен зборник бр.  4 1951  
Годишен зборник бр.  2 1949  
Годишен зборник бр.  1 1948  

 

Годишен зборник бр.  35-36, 2001  
Даскаловски В. Популациски развиток на урбаното население во Скопската Котлина 5
Колчаковски Д. Хронолошко зонирање на периглацијалниот геокомплекс во југозападниот дел на Република Македонија и негова компарација со соседните подалечни области 61
Василески Д., Маџевиќ М. Просторно-популациски карактер на населбите од Дебарца 85
Маркоски Б., Маџевиќ М. Момент на трансформација на селското население во градско во Република Македонија 99
Мијалов Р. Стопанско-географски преглед на тутунопроизводството во Република Македонија 115
Стојмилов А. Природни предиспозиции за формирање на сообраќајни коридори во Република Македонија 125
Зиков М., Стојмилов А., Векиќ Ј. Туристички региони во Република Македонија 143
Василески Д., Панов Н. Заштита на изворите во сливот на река Радика, како важни хидрографско-туристички мотиви 167
   
Годишен зборник бр.  33-34, 1999  
Колчаковски Д. Глацијален и периглацијален релјеф на планината Јабланица 15
Василевски Д. Типови на водопади во Република Македонија според начинот на нивниот постанок 39
Михаило З. Валоризација на водите на реката Треска во подрачјето на кањонот Матка 47
Даскаловски В. Демографски развој на руралната популација во Скопската Котлина 59
Мијалов Р. Појава и проблеми на аграрната пренаселеност во Република Македонија 135
Маркоски Б., Панов Н. Рецептивните фактори како елемент за развој на туризмот во Крушево 141
Панов Н. Развој и денешни карактеристики на странскиот туристички промет во Светот 163
Маркоски Б. Еден можен концепт за содржина на тематски атлас на Република Македонија 177
Лиманоски Н. Етнолошки карактеристики кај македонците од Кападокија 191
Богоески К. Меѓународно јадро на стандарди на податоците за етнологија/етнографија-компаративни предности 205
   
Годишен зборник бр.  31-32, 1993  
Даскаловски В. Миграционите процеси на руралната средина во Скопската Котлина 5
Манаковиќ Д., Андоновски Т., Колчаковски Д. Подземни карстни форми во националниот парк `Галичица` 37
Стојановиќ М. Јагленосни езерски басени во Македонија и нивниот енергетски потенцијал 73
Стојмилов А. Просторно-плански поставки за уредување на Дојранското крајбрежје со посебен осврт врз неговата заштита 87
Зиков М. Одредување на климатските карактеристики на општина Штип со примена на аналитичкиот и математичко-статистичкиот метод во анализата на некои карактеристични климатски елементи и појави 93
Василески Д. Појава на внатрешновиден (подводен или долен) мраз на реката Пена 115
Маркоски Б. Развојни карактеристики на индустријата во општината Крушево 125
Селмани А. Историско-демографски развој на населбите во општина Дебар 141
Колчаковски Д. Палеотемпературни карактеристики за време на младиот плеистоцен (wurm) во рамките на Скопската Котлина 153
   
Годишен зборник бр.  30, 1986  
Стојмилов А. 40 години високошколска и научноистражувачка работа на Институтот по географија на Природно-математичкиот факултет 5
Селмани А. Некои социо-географски карактеристики на селските населби во општина Дебар 17
Миленковски Љ. Влијанието на општествено-економските услови врз развојот на земјишниот фонд и имотната структура во Гевгелиско-Валандовската Котлина 35
Даскаловски В. Бонитетот на земјиштето, популацискиот развиток, реорганизацијата и функционалната класификација на селата во руралната средина на Скопската Котлина 73
Манаковиќ Д., Стојмилов А., Андоновски Т. Експозиции, наклони и хипсометрија на релјефните површини во СР Македонија 125
Стојановиќ М. Области на изгаснати вулкани во СР Македонија 148
   
Годишен зборник бр.  29, 1985  
Андоновски Т. Проф. д-р Душан Манаковиќ (по повод 60 години од животот) 7
Андоновски Т. Некои рељефни елементи во Кичевската Котлина 15
Даскаловски В. Просторни детерминанти на популацискиот развиток на селата во Скопската Котлина 57
Панов М. Динамика и структурни промени на домаќинствата во СР Македонија во периодот 1961-1981 година 139
Граматниковски В. Структурни промени на аграрните површини во Беровската и Делчевската општина 155
Стојмилов А. Основни карактеристики на становите за одмор и рекреација и нивна концентрација по општини во СР Македонија 163
Синадиновски Ј. Најнова ориентација на радикалната географија и социологија на градот во САД 181
Константинов М. Етнологија на Македонија во современиот миг 201
   
Годишен зборник бр.  27-28, 1984  
Андоновски Т. Абразиони и флувијални елементи во Кичевската Котлина 3
Стојановиќ М. Сенонски флиш на средишниот дел од флишниот комплекс на централна Македонија 77
Панов М. Некои белези на населеноста на општините во СР Македонија 89
Даскаловски В. Динамика на движење на основните компоненти на популацискиот развиток на градовите во СР Македонија 127
   
Годишен зборник бр.  26, 1981  
Манаковиќ Д., Андоновски Т. Морфолошко-топографски карактеристики на струмичката котлина 5
Стојановиќ М. Стратиграфска положба на серпентинисаните ултрабазити на нивната фосилна кора на распаѓање и на седиментните наоѓалишта на никлоносно-железни руди во западниот дел на вардарската зона на територијата на СР Македонија 39
Панов М. Демографски обележја на недоволно развиените општини во СР Македонија 53
Граматниковски В. Одредување на вертикалната разместеност на селските населби врз основа на конфигурацијата на атарот на примерот на Полошката Котлина 71
Стојмилов А. Систематизација на туристичките просторни единици во СР Македонија по општини 79
Даскаловски В. Стопански прилики и миграциите во работната сила во струшкиот крај 97
Синадиновски Ј. Кардељевото изучување на нацијата и националните односи во современото општество 149
   
Годишен зборник бр.  25, 1979  
Манаковиќ Д., Андоновски Т. Геоморфологија на планината Буковиќ 5
Манаковиќ Д. Геоморфологија на подрачјето на Коњска Река 43
Стојмилов А. Просторни фактори за развој на туризмот на Кожуфско-Ниџескиот регион 73
Панов М. Разместеност на населбите и населението во СР Македонија по макро и мезорегиони и во однос на централните места 87
Граматниковски В. Некои карактеристики на просторната разместеност на трговијата во СР Македонија 105
Синадиновски Ј. Старите лица во Македонија (состојби и перспективи) 140
   
Годишен зборник бр.  24, 1978  
Ин мемориам-Проф. д-р Иван Несторовски 5
Граматниковски В. Развој на стопанството во Преспанската котлина 7
Гашевски М. Хидрографски особености и основни водостопански проблеми во Битолската општина 92
Панов М. Примена на природно и социо-географските проучувања во општонародната одбрана и општествената самозаштита 111
Синадиновски Ј. Некои позначајни белези на историскиот развој на Горни и Долни Полог 129
   
Годишен зборник бр.  23, 1977  
Стојмилов А. Туристички вредности на Пелистерскиот и Јакупичкиот планински туристички регион 7
Андоновски Т. Подземни карстни облици во долината на Радика 97
Манаковиќ Д. Полиморфни слизнати-вклештени меандри на Тополка и Брегалница 121
Поптрандовски М., Топузовски Б., Коруновски М. Минералошки и петрохемиски својства природни-карбонатни агрегати 129
   
Годишен зборник бр.  22, 1976  
Граматниковски В. Развојот на сообраќајот и туризмот во Преспанската котлина 5
Стојмилов А. Атрактивно-рекреативни карактеристики и туристички локалитети на планината Осогово 31
Манаковиќ Д. Геоморфологија на реката Клисир (Гадимска Река) во врска со мермерните пештери 57
Панов М. Рурални промени и проблеми во населеноста на рамничарските подрачја на СР Македонија 76
Синадиновски Ј. Современи општествени истражувања на Јагелонскиот Универзитет во Краков 91
   
Годишен зборник бр.  21, 1975  
Граматниковски В. Природно-географски, демографски и имотни карактеристики на Преспанската котлина 5
Стојмилов А. Туристички вредности на планините во СР Македонија 105
Панов М. Демографски карактеристики на Струмичко-Радовишката котлина 201
Милески Г. Урбанизација на просторот околу истекот на Охридското Езеро 217
Синадиновски Ј. Некои аспекти на формалната и неформалната политичка партиципација во услови на изградба на самоуправни социјалистички односи 233
Гашевски М. Одведување на отпадните води од градовите на СР Македонија 247
   
Годишен зборник бр.  20, 1974  
Панов М. Социо-географски основи на територијално гравитациските одлики и проблеми на градските населби во СР Македонија 5
Манаковиќ Д. Лизгање на тлото кај селото Битуша 37
Гашевски М. Водоснабдување на градовите во СР Македонија 47
Несторовски И., Чипан А. Појави на јаглен во реонот Катланово - скопско и негово значење 69
Поптрандовски М., Думурџанов Н., Несторовски И. Структурно-геолошки, минеролошко- петролошки и геохемиски одлики на кварц-пегматитите од централниот дел на Пелагонискиот хорст-антиклинориум 99
Синадиновски Ј. Марсовата филозофска концепција на човекот и современите науки денес 135
   
Годишен зборник бр.  19, 1971  
Несторовски И. Инженерско-геолошки услови за градење на ХЕЦ Бошков Мост Дебарско 5
Манаковиќ Д. Подземни карстни облици во поречието на Каменица со карстна хидрографија 41
Панов М. Разместеност на населбите и демографска структура на населението во Скопската котлина 61
Милески Г. Преспанското Езеро како важно риболовно и туристичко подрачје во СР Македонија 89
Милески Г. Дојранското Езеро како важно риболовно и туристичко подрачје во СР Македонија 133
Синадиновски Ј. Класиците на марксизмот и безработеноста и социјалната сигурност во социјализмот 183
Трифуновски Ј. Проучувања во Кумановската област 209
   
Годишен зборник бр.  18, 1970  
Милески Г. Охридското Езеро како важно риболовно и туристичко подрачје во СР Македонија 5
Кондев Т. Рудниците за олово и цинк Злетово и Сас, како фактори за преобразба на населението Добрево, Пробиштип, Саса и Каменица 91
Панов М. Просторни особености на територијата и население места на комуната Штип како елементи на регионално-урбалното подрачје 121
Трифуновски Ј. Раселени населби во Скопска Црна Гора 145
Несторовски И. Магматски карпи на Бистра, Стогово и Дешат 161
Синадиновски Ј. Распределбата, безработеноста и социјалната несигурност кај нас 179
   
Годишен зборник бр.  17, 1969  
Несторовски И. Тектоника на планината Бистра, Стогово и Кораб со Дешат 5
Трифуновски Ј. Битолско-Прилепска котлина 61
Панов М. Географски проучувања на Македонија со библиографски податоци од половината на XIX век до денес 173
Стојмилов А. Транзитна ориентација и сезонска концентрација-две основни карактеристики на странскиот туристички промет во СР Македонија 213
Синадиновски Ј. Бракот и Семејството некогаши денес 231
Манаковиќ Д. Некои појави за Карстната хидрографија на Македонија 269
   
Годишен зборник бр.  16, 1968  
Несторовски И. Геологија на поширока околина на Лазарополе и Дебар 5
Стојадиновиќ Ч. Генеза на литоралниот рељеф на базенот на Охридското Езеро и неговите тектонски и абразиони елементи 103
Манаковиќ Д. Геоморфологија на Сува Гора, Сува Планина и нивните северни ограноци 129
Трифуновски Ј. Раселени села во областа на Бабуна и Тополка 179
Кондев Т. Развиток и географска разместеност на производството на градинарски култури во СР Македонија 197
Панов М. Туристички вредности на поедини подрачја во Ср Македонија 217
Синадиновски Ј. Односот на висококвалификувани металски работници од три различни старосни генерации на некои белградски претпријатија спрема проблематиката на производството, внатрешната распределба и самоуправувањето 277
   
Годишен зборник бр.  15, 1966  
Кондев Т. Осоговијата како сточарско-шумска и рударска област 5
Манаковиќ Д. Некои рељефни елементи во поречието на Бабуна и Тополка во Титовелешката котлина 87
Несторовски И. Претходно соопштение за стратиграфијата и тектониката од Бистра-Стогово-Кораб-Дешат (Западна Македонија) 141
   
Годишен зборник бр.  14, 1961  
Кондев Т. Осоговија 5
Манаковиќ Д. Абразиони и флувијални елементи во поречието на Бабуна и Тополка во Титовелешката котлина 121
Панов М. Природни одлики, население и стопанството во сливното подрачје на Крива Лакавица и Отуња 197
Трифуновски Ј. Словенски иселеници од Албанија населени во Битолско-прилепската котлина 253
   
Годишен зборник бр.  13, 1960  
Трифуновски Ј. Свети Николе - Главна населба во Овчеполската котлина 5
Стојадиновиќ Ч., Шапкарев Ј. Врелото на Црни Дрим (Острово) кај манастирот Св. Наум 27
Манаковиќ Д. Нивациони процеси и облици на планината Јакупица 47
Манаковиќ Д. Потеклото на водата во врелото Рашче 51
Несторовски И. Стратиграфска положба на слоевите од профилот „Кремен II“ на планината Стогово (Западна Македонија) 69
Трипчев Н. Муслиманско население од македонско потекло во подрачјето на Бабуна и Тополка 89
   
Годишен зборник бр.  12, 1959  
Трифуновски Ј. Десет раселени села во Овчеполската котлина 155
Трифуновски Ј. О расељеним селима у Врањској котлини 173
   
Годишен зборник бр.  11, 1958  
Мајер В. Кварцлатит (деленит) са Големе Чуке код села Стојаково у Македонији 51
Стојадиновиќ Ч. Геоморфолошка посматрања на гипсеном рељефу у долини Радике 73
Панов М. Улогата на географијата и нејзината практична примена во урбанистичкото планирање 119
Трифуновски Ј. Раселените села во битолско-прилепската котлина 133
Панов М. Долината на Младенска Река 161
   
Годишен зборник бр.  10, 1957  
Мајер В. Неколико минерала из серпентина, јужно од Кесаба у сјеверозападној Сирији 143
Манаковиќ Д. Планина Жеден (Морфолошко хидрографски приказ) 167
Манаковиќ Д. Ерозијата на тлото во поречието на Ваташка Река 193
Трифуновски Ј. За турското население во полошките села 223
Трифуновски Ј. За турското население во полошките села 257
   
Годишен зборник бр.  9, 1956  
Трифуновски Ј. За Торбешите во битолско-прилепската котлина 143
Панов М. Радовиш 163
Трифуновски Ј. Предејане 195
   
Годишен зборник бр.  8, 1955  
Манаковиќ Д. Пештерата Врело кај село Илинци 85
Милески Г. Струга 107
Трифуновски Ј. За името и поделбата на областа Полог 143
Трифуновски Ј. Преображење раније цинцарско-српско насеље у околини Врања 151
   
Годишен зборник бр.  7, 1954  
Трифуновски Ј. Врање 121
Панов М. Жеденска клисура 157
   
Годишен зборник бр.  6, 1953  
Русиќ Б. Малесија 1
Трифуновски Ј. За турското население во полошките села 65
   
Годишен зборник бр.  5, 1952  
Стојадиновиќ Ч. Долине Црне Реке у Демир Хисару  
   
Годишен зборник бр.  4, 1951  
Стојадиновиќ Ч. Трагови прегребенске Ѓаватске долине од председлине Ѓавата до Битоља и развитак долине Шамнице и Драгора  
   
Годишен зборник бр.  2, 1949  
Трифуновски Ј. Села кои не постојат во Полог  
   
Годишен зборник бр.  1, 1948  
Урошевиќ А. Шарпланинска жупа Сириниќ  
Трифуновски Ј. Моравица