СЕМИНАРСКИ РАБОТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЕРОЗИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО (2010 година)
р.б. Презиме Име Тема Поени Забелешка
1 Амедова  Фунда Ерозија на земјиштето како светски проблем 25 технички недосредено
2 Андреев  Влатко Климата како фактор на ерозија во светот и во Р.М. 25 доста директно превземано
3 Димчевска  Емилија Вегетацијата како фактор на ерозија     
4 Димитрова  Ружица Геолошкиот состав и почвите како фактор на ерозија     
5 Јошевска  Александра Распространетост на ерозија на земјитето во Светот 18 кратка семинарска, особено заклучок
6 Цапевска  Сања Теренски методи за утврдување на интензитетот на ерозија 18 многу кратко
7 Лешоски  Душко Лабораториски методи за утврдување на интензитетот на ерозија 20 малку за самата тема
8 Личина  Алма USLE модел за утврдување на интензитет на ерозија 28 доста добра
9 Маневска  Милена Модел на С. Гавриловиќ за утврдување на интензитетот на ерозија 21 кратка, прилози...
10 Марков  Даниел Експериментални парцели како метод за утврдување на интензит...    
11 Младеновски  Јане Метод на радиоактивен Ce137 за утврдување на интензитет на ерозија 18 технички несредено, литература
12 Петровски  Борис Линиски форми на ерозија на земјиштето (бразди, долчиња, долови) 10 кратка семинарска, особено заклучок
13 Ризовски  Драги Лизгалишта    
14 Иванов  Дарко Земјени пирамиди 15 директно превземано, нема литература
15 Славески  Милан Бедленд терени    
16 Соколов  Филип Форми на ерозија на земјиштето во Република Македонија 10 несоодветна, нецитирано
17 Спасојевиќ  Елена Интензитет на ерозија на земјиштето во Република Македонија    
18 Стаменова  Катерина Последици од ерозија на земјиштето 20 технички не е на ниво, цитирања, обработка
19 Станковиќ  Миќа Акумулативни форми на рецентна ерозија    
20 Стојановски  Петар Состојба со ерозија на земјиштето во Република Македонија не целосно и тотално превземено
21 Стојков  Лазар Мерки и активности за заштита од ерозија не целосно и тотално превземено
22 Трајковска  Стефанија Интегрални мелиорации за заштита од ерозија 18 кратка семинарска, особено заклучок
23 Фабијаниќ  Димитар Шумско-мелиоративни мерки за заштита од ерозија 22 доста превземано директно, малку извори
24 Фејзов  Ерхан Човекот како фактор на забрзана ерозија на земјиштето    
25 Картал  Ершен Познати системи за противерозивно уредување    
26 Костадиновска Соња Градежно-технички противерозивни работи и мерки    
27 Маџароски Марјан Агромелиоративни работи за заштита од ерозија    
28 Ѓеорѓиевска  Катерина Поројни водотеци    
29 Бошковски Благојче Растителниот и животинскиот свет како фактори на ерозија    
30 Димитровска Симона Релјефот како фактор на ерозија на земјиштето не технички да се уреди
31 Јанакиевски Александар Примери на заштита од ерозија во САД    
32 Марковски Слободан Примери за заштита од ерозија во Италија    
33 Георгиевски  Ване Метод на експериментални парцели    
34 Исмаил  Исмаил Ерозија на земјиштето во Скопската област