ЛИТЕРАТУРА ПО ПРЕДМЕТОТ ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА*

ТРУДОВИ
Андоновски Т. (1977): Лизгање на тлото кај месноста Сурнати Ридој во близина на Битола. Географски разгледи кн. 20, Скопје стр. 45-52
Андоновски Т. (1982): Лизгање на тлото кај месноста Сурнати Ридој во близина на Битола. Географски разгледи кн. 20, Скопје стр. 45-52
Манаковиќ Д. (1969): Ерозија на тлото во долното течение на реката Пчиња. Географски разгледи кн. 7, Скопје стр. 43-54

Милевски И. (2000): Земјани пирамиди во Куклица - Кратовско. Географски разгледи кн. 35 Скопје стр. 13-28

Милевски И. (2001): Софтверско моделирање на интензитетот на рецентната ерозија, на примерот на Кумановската котлина. Зборник од II Конгрес на Македонското Географско Друштво одржан во Охрид 2000 год, Скопје стр. 49-57
Милевски И. (2001): Некои аспекти на морфологијата и генезата на ерозивните долчиња во сливот на Пчиња. Географски разгледи кн. 36, Скопје стр. 197-207
Милевски И. (2004): Рецентна ерозија во сливот на Желевица, Билтен на заводот за физичка географија бр. 1, Скопје  стр. 59-75
Милевски И. (2005): Можности за анализа на современите ерозивни процеси во Република Македонија со користење на сателитски снимки. Зборник од III конгрес на МГД, Скопје стр. 74-80
Милевски И. (2005): Карактеристики на рецентната ерозија во Кумановската котлина. Билтен за физичка географија бр. 2, Скопје стр. 25-45
Милевски И. (2006): Ерозивните процеси и развојот на руралните подрачја во Република Македонија. Зборник од меѓународниот симпозиум за рурален развој, Охрид
Милевски И. (2007): Дигитален модел на потенцијален ерозивен ризик, како дел од дигиталниот еколошки катастар. Зборник на трудови од научниот собир: “Глобална автоматизација и енергетска оптимизација на технолошките процеси”, Научна установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски”, Скопје стр. 89-104
Милевски И., Милошевски В. (2008): Денудациски форми во сливот на Мавровица. Билтен за физичка географија бр. 5, Скопје  стр. 87-100
Милевски И. (2008): Геоморфолошки карактеристики на плавините во сливот на Радањска Река. Географски разгледи кн. 42-43, Скопје стр. 43-61
Milevski I. (2007): Morphometric elements of terrain morphology in the Republic of Macedonia and their influence on soil erosion. International Conference “Erosion 2007”, Belgrade
Milevski I. (2008): Soil Erosion Processes and Modeling in the Upper Bregalnica Catchment. XXIV Conference of the Danubian Countries, Bled, Slovenia
Milevski I. (2008): Estimation of Soil Erosion Risk in the Upper part of Bregalnica Watershed-Republic of Macedonia, Based on Digital Elevation Model and Satellite Imagery. ICGIS 2008, Istanbul
Димитровска О., Милевски И. (2005): Квалитет на површинските води во сливот на Крива Река. Билтен за физичка географија бр. 2, Скопје стр. 109-124
 
УЧЕБНИЦИ
Трендафилов А. (2003): Ерозија и поројни водотеци-книга I ерозија, Шумарски факултет-Скопје
Трендафилов А. (2003): Ерозија и поројни водотеци-книга I поројни водотеци, Шумарски факултет-Скопје
Блинков И. (2001): Заштита на земјиштето од ерозија, Шумарски факултет-Скопје
Колчаковски Д. (2006): Геоморфологија, Скопје
ЛазаревиÊ Р. (1975): Геоморфологија, Београд
Gavrilovic S. (1972): Inzinjering o bujicnim tokovima i eroziji, Specijalno izdanje, Beograd
 
Најголем дел од трудовите се достапни во електронска (.pdf форма). Од предложените трудови потребно е да се прочитаат минимум 5 труда.