ИСПИТНИ ПРАШАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА

доц. д-р Ивица Милевски

 

Општо за ерозија на почвата-земјиштето (материјал)

Забавена и забрзана ерозија (материјал)

Последици од ерозијата (материјал)

Фактори на ерозија (трудови)

Процеси и форми на ерозија (трудови, материјал)

Долчиња

Лизгалишта

Земјени пирамиди

Мелови

Плавини

Теренски методи за утврдување на интензитетот на ерозија (материјал)

Лабораториски методи за утврдување на интензитетот на ерозија (материјал)

Емпириски модели-равенки за интензитет на ерозија (материјал)

Противерозивни мерки и работи (материјал)

Состојба со ерозивноста во Република Македонија (материјал, трудови)

 

 

Од наведените прашања две ќе бидат за испит, а третото од теренската настава или од приложената литература.