РАБОТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРЕДМЕТОТ „ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА“

Материјали за подготовка на испитот по предметот Ерозија на Почвата (во *.pdf формат-види забелешка)
Воведен дел
Фактори на ерозија на почвата
Форми на ерозија на почвата
Методи за утврдување на интензитетот на ерозија
Заштита од ерозија и конзервација на земјиштето
Распространетост на ерозијата во Република Македонија
 
Вежба 1: Форми на рецентна ерозија
Вежба 2: Утврдување на интензитетот на ерозија
Теренска вежба 1: Локалитет Куклица земјени пирамиди
Теренска вежба 2: Локалитет Тработивиште-Истевник земјени пирамиди
Теренска вежба 3: Локалитет Косевица лизгалишта

Материјалите дадени во електронска форма се само за интерна употреба на студентите од Институтот за географија. Не е дозволено нивно користење за друга намена. Автор на материјалите е доц. д-р Ивица Милевски.

 

ПОЧЕТНА