СТУДЕНТИ ОД I ГОДИНА, 2009/10
рб. Презиме Име Колокв. I Колокв. II Семинар. Активност Редовн.  Испит Вкупно Оценка
1 Ајтарска  Марија       1        
2 Атанаскоски Давид       1        
3 Белковски Никола                
4 Вангеловска Христина       2        
5 Велјаноска Наташа 20 19 12 3 15   69.0 7
6 Гиразов Иван                
7 Даздаровиќ Музафера                
8 Дуковска Марта 16 16 12 2 15   61.0 7
9 Захариев Панче                
10 Здравески Дејан       0        
11 Индов Дамјан                
12 Јовчевски Новица       1        
13 Калески Бојан                
14 Копиловиќ Кристина     13 7 15 36 71.0  
15 Коцев Слободан 16 16 10 0 15   57.0 6
16 Крстиќ Саша       1        
17 Кузев  Никола     10 0 12 31 53.0 6
18 Лазороски Трајче       3        
19 Левајковска Елена                
20 Максути Фикрет     12 1 14 ne pol    
21 Мирчевски Бојан       0        
22 Мирческа Христина                
23 Младеновиќ Тијана 18              
24 Момчилов Трајче       0        
25 Мустафоски Емрах       0        
26 Најдоски Благојче 22 20 10 4 15   71.0 8
27 Николов Орце 15 16 14   15   60.0  
28 Николова Марина 15 15 10 0 13   53.0 6
29 Пап Драгољуб                
30 Периќ Слободан                
31 Печевска Марија       1        
32 Поп-Кочев Тимчо 28 17 13 10 15   83.0 9
33 Постоловски Ѓорги 15 15 10 2 15   57.0 6
34 Реџепи  Садат 29 23 14 10 15   91.0 10
35 Ристески Иван       1        
36 Ристова Викторија       0        
37 Стоименовски Виктор 17 15 12 4 15   63.0 7
38 Стојанов Мици 19 15 11 0 8   53.0  
39 Стојчевски Александар       4        
40 Стојчевски Дарко 22 21 14 10 15   82.0 9
41 Столески Тоше       2        
42 Сулкоски Енгин       9        
43 Тодевска Моника       2        
44 Червенка Јордан 20 20 13 5 15   73 8
45 Џилвиџиев Глигорије 26 26 13 8 15   88.0 9
46 Џољевски Бобан                
  Мрковски Гоце 22 19            
  Димчевска  Емилија 20 20            
  Ѓорѓиевска Катерина 17 15 10 5 14   62.0 7
  Ризовски Драги 16 16            
  Музафера Кофирц 15 18 14 0 15   62.0 7
  Славески Милан 15 16            
  Стефаноски  Горан       4        
  Николиќ Марина       1        
                     
                     
                     
  ОБЈАСНУВАЊЕ              
  ПОЛОЖИЛЕ                
  ДА СЕ ЈАВАТ ДО 28.11.2008                
  НЕ ПОЛОЖИЛЕ