рб. Презиме и име Семинар. Потребни корекции Поени
1 Аљиу Бејтул Марс Многу лошо преведено, нема вовед, заклучок, содржина и објаснување на сликите  
2 Ѓошевски Филип Телескопи Добро сработена-прифатена  
3 Демири Садије Квазари Лошо преведено, нема објаснување на сликите, нема вовед ни заклучок, содржина на крај  
4 Дичевски Мики      
5 Дураковски Дејан Сател Евро Нема заклучок, прифатена  
6 Ибраим Албин Месечина Лош превод, технички несредено, нема лег.под слики,  
7 Јовчевска  Катерина Затемн.месеч Кратка, нема заклучок, технички несредена, превод делумно добар  
8 Јонузи Ајше Кален-Маи Многу лошо преведено, нема вовед, заклучок, содржина и објаснување на сликите  
9 Куциноска Моника Екстрасол. Нема број на страни во содрж, нема легенда под слики, лош превод, технички несред.  
10 Маневска Катерина      
11 Мартиноска Кристина Затемн. Технички да се уреди, македонска поддршка, нема заклучок, кратка многу, нема легенда под слики  
12 Митрески Стивен Стари кален Погрешно разработена тема, треба друг наслов  
13 Младеновски Тони Кален-Маи Добро сработена-прифатена  
14 Момчилов Трајче      
15 Николова Марија      
16 Ордевски Стефан Кеплер Нема легенда за сликите, останато е добро-прифатено  
17 Османовиќ Емир Грегор кален Нема заклучок, легенда на слики, останато е прифатливо  
18 Петревски Александар      
19 Реџепи Музафер      
20 Ристевска Драгана Древни ко Нема објаснување за сликите, прифатена  
21 Ристеска Марија      
22 Ристовски Александар Сонце Технички недосредено, нема заклучок, може да се прифати со мала корекција  
23 Салиовски Абдил Понови хип Нема вовед, заклучок, лош наслов, останато прифатливо  
24 Славевски Славче      
25 Стевковска Андријана      
26 Стојановски Александар Стивен Х Нема содржина, заклучок, легенда под сликите, прифатена со корекции  
27 Столески Славко      
28 Темелковска Веска Јулијански Добро сработена-прифатена  
29 Христовски Александар Неутронски Нема заклучок и објаснување под сликите-легенда, се прифаќа со корекции  
30 Ангеловска Жаклина      
31 Биљановски Горан      
32 Ѓоргиевска Радмила      
33 Нарашанова Виолета      
34 Николовски Љупчо      
35 Блажевски Владимир      
36 Гегоски Сашо      
37 Тодороска Славица      
38 Трпковски Игор      
39 Христоски Роберт