Палеогеографија

СПИСОК НА СТУДЕНТИ И ОБВРСКИ ОД ПРЕДМЕТОТ ПАЛЕОГЕОГРАФИЈА
рб Презиме Име Семинарска Семин. Испит Друго Вкупно Оценка
1 Асан Сабри Општи палеогеографски карактеристики на Прекамбриум           
2 Богојески Живко Палеогеографски карактеристики на Прекамбриум на Балканот и во РМ          
3 Георгиевска Адријана Палеогеографски развој на Земјата од Прекамбриум до денес          
4 Маџевиќ Ивица Општи палеогеографски карактеристики на Палеозоикот          
5 Николова Соња Подрачјето на Балканскиот Полуостров и РМ за време на Палеозоик          
6 Петлеска Маријана Општи палеогеографски карактеристики на Мезозоикот          
7 Петрушевски Марко Климатско-вегетациски одлики на Земјата за време на Мезозоик          
8 Стојановиќ Тања Подрачјето на Балканскиот Полуостров и РМ за време на Мезозоик          
9 Таибов Таип Општи палеогеографски карактеристики за време на Кенозоик          
10 Трајковска Тања Глобалното заладување на Земјата за време на Кенозоик          
11 Величковска Станка Подрачјето на Балканскиот Полуостров и РМ за време на Кенозоик          
12 Здравеска Рената Подрачјето на РМ за време на Плеистоцен          
0-50 пое 0-50 пое 0-10 пое 0-100 по оц 5 до 10
Семинарските работи да бидат во обем од 20-30 страници, со 3-6 страни фотографии, графици и др. прилози.
Формат А4, македонска поддршка Times New Rom, фонт 12, заглавја со големи букви и болд, проред 1 или 1,5
Задолжително Вовед, Заклучок и Литература цитирана во семинарската. Легенда под сликите и прилозите.
Краен рок за семинарски е 30.04.2011 во електронска, а 10.05.2011 во печатена форма.