Резултати од педогеографија и палеогеографија од 26.05.2011

р.б. Име и презиме Поени - од можни 30 поени
1 Јордан Червенка 27
2 Глигорие Џилвиџиев 26
3 Марина Николова 26
4 Виктор Стоименовски 25
5 Новица Јовчески 23
6 Музафера Кофирц 23
7 Дарко Стојчески 23
8 Марта Дуковска 22
9 Благојче Најдоски 21
10 Трајче Лазароски 20
11 Тоше Столески 20
12 Александар Стојчовски 20
13 Никола Кузев 19
14 Максути Фикрет 17
15 Мици Стојанов 17
16 Кристина Копиловиќ 16
17 Марија Печевска 8
     
  Палеогеографија од можни 50 поени
1 Маријана Петлеска 47
2 Таип Таибов 46
3 Ивица Маџевиќ 45
4 Живко Богојески 45
5 Соња Николова 43
6 Асан Сабри 41
     
1 Гоце Кузевски ? усмено Математичка
2 Ѕвонко Ѓоргов ? усмено Земјата како небесно тело