I GODINA (PRV SEMESTAR)

Nastavnik/predmet

ponedelnik

vtornik

sreda

~etvrtok

petok

Nedelen

fond

d-r Aslan Selmani

 

OSNOVI NA GEOGRAFIJATA

8-12( p ) 95

13-15 (v) 95

15-17 (v) 95

 

 

 

 

4+2

d-r Mihailo Zikov

 

OP[TA KLIMATOLOGIJA

 

 

12-13 ( p ) 95

8-10 (v) III gr. 86

13-15 (v) I gr. 86

8-10(v) IV gr. 86

10-12 (v) II gr. 86

8-10 (p) 95

 

3+2

d-r Ivica Milevski

 

MATEMATI^KA GEOGRAFIJA

12-16 (p) 95

 

 

 

10-12 (v) 65

12-14 (v) 65

 

 

4+2

d-r Blagoja Markoski

 

TEORISKA KARTOGRAFIJA

 

8-12 ( p ) 95

8-10 (v) I gr. 80

13-15 (v) III gr. 80

 

8-10 (v) II gr. 80

10-12 (v) IV gr. 80

 

 

 

4+2

d-r Bla`o Boev

 

OP[TA GEOLOGIJA

 

 

10-13 ( p ) 95

12-14 (v) I gr. 80

14-16  (v) III gr. 80

 

14-16 (v) II gr. 80

 

3+2

FIZI^KO VOSPITUVAWE

 

 

 

 

 

 

 

II GODINA (III SEMESTAR)

Nastavnik/predmet

ponedelnik

vtornik

sreda

~etvrtok

petok

Nedelen

fond

d-r Dragan Kol~akovski

 

STRUKTURNA GEOMORFOLOGIJA

 

14-16 (v) 65 I gr

16-18 ( v ) 95 II gr

8-12 ( p ) 95

 

4+2

d-r Dragan Vasileski

 

OP[TA HIDROLOGIJA

 

8-10 ( v ) II gr hidro. lab.

12-14 ( v ) hidro. lab. III gr.

14-16 ( v )  I gr. hidro. lab.

8-12 ( p ) 65

 

 

 

 

4+2

d-r Aslan Selmani

 

GEOGRAFSKI ASPEKTI NA ZA[TITA NA @IVOTNATA SREDINA

 

 

8-10 (( v) 95 I gr.

10-14 ( p ) 65

14-16 ( v ) 65 II gr.

 

 

 

 

4+2

d-r Mirjanka Maxevi}

 

GEOGRAFIJA NA NASELENIE

8-10 ( v ) 65  I gr.

10-12 ( p ) 65

12-14 ( v ) 65 II gr.

14-16  ( v ) 65

III gr.

 

12-14 ( p ) 230

 

 

 

4+2

d-r Mihajlo Zikov

KLIMA NA ZEMJATA(ObI)

 

 

 

12-14 (v) 95

9-11 (v) 95

11-14 (p) 95

3+2

 

  III GODINA

 

Nastavnik/predmet

ponedelnik

vtornik

sreda

~etvrtok

petok

Nedelen

fond

d-r Mirjanka Maxevi}

 

GEOGRAFIJA NA NASELBI

 

11-14 ( p) 65

8-10 ( v ) 65

 

 

3+2

d-r Nikola Panov

 

OSNOVI NA TURIZMOT

 

 

 

8-11 ( p ) 230

13-15 ( v ) 122

3+2

d-r Risto Mijalov

 

AGRARNA GEOGRAFIJA

8-10 ( p ) 230

12-14 ( v ) 230

 

 

 

 

2+2

d-r Aslan Selmani

 

GEOGRAFIJA NA AFRIKA

 

 

12-14 ( p ) 122

11-12 ( v ) 122

 

2+1

d-r Nikola Panov

GEOGRAFIJA NA AMERIKA I AVSTRALIJA

10-12 ( p ) 230

14-15 ( v ) 230

 

 

 

 

2+1

d-r Risto Mijalov

 

INDUSTRISKA  GEOGRAFIJA

( V semes.)

 

8-11 ( p ) 230

14-16 ( v ) 65

 

 

 

3+2

d-r Nikola Panov

 

SOOBRA]AJNA I TURISTI^KA GEOGRAFIJA ( VI semester)

 

 

10-12 ( p ) 122

 

 

2+0

d-r Dragan Vasileski

 

GEOGRAFIJA NA R MAKEDONIJA I

( VI semester)

 

 

 

 

8-11 ( p ) 230

11-13 ( v ) 230

3+2

PSIHOLOGIJA SO PEDAGOGIJA

 

16 ~. filozovski fakultet

 

 

 

 

 

  IV GODINA

Nastavnik/predmet

ponedelnik

vtornik

sreda

~etvrtok

petok

Nedelen

fond

d-r Nikola Panov

 

GEOGRAFIJA NA EVROPA

 

10-13 ( p ) 122

13-15 ( v ) 122

 

 

 

3+2

d-r Mihailo Zikov

 

GEOGRAFIJA NA R MAKEDONIJA II

8-11 ( p ) 122

 

13-15 ( v ) 86

 

 

3+2

 d-r Aslan Selmani

 

METODIKA NA NASTAVATA PO GEOGRAFIJA

 

8-10 ( p ) 122

 

11-14 ( v ) 230

 

2+3

d-r Dragan Vasileski

 

GEOGRAFIJA NA PRIRODNITE RESURSI

11-13 ( p ) 122

 

 

 

8-9 ( v ) 122

2+1

d-r Risto Mijalov

 

GEOGRAFIJA NA AZIJA

 

 

 

 

9-11 ( p ) 122

11-12 ( v ) 122

2+1

d-r Mihailo Zikov

 

PROSTORNO PLANIRAWE

 

 

11-13 ( v ) 86

 

8-10 ( p ) 122

 

2+2

d-r Blagoja Markoski

 

REGIONALNA GEOGRAFIJA  (VII )

13-15 ( v ) 122

 

8-11 ( p ) 230

 

 

3+2

 d-r Blagoja Markoski

 

GIS ( VIII semester

 

 

12-14 ( p ) 230

9-11 ( v ) 230

 

 

2+2

d-r Dragan Kol~akovski

 

ISTORISKA GEOLOGIJA/ biolozi  ( VII )

 

12-13 ( v ) 86

13-16 ( p ) 86

 

 

 

 

3+1

MAKEDONSKI JAZIK

 

16.30 - 18.30 Filozofski fak.