Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Чудесна Македонија

Западна туристичка магистрала

Западна туристичка магистрала

14.06.2017 За нашата држава, Република Македонија, може слободно да се каже дека претставува простор каде речиси секој дел од нејзината природа содржи или има посебна впечатливост и привлечност. Па така, во оваа статија ќе се обидеме да опишеме еден дел од тоа, односно во продолжение ќе стане збор за една сообраќајница која се вбројува во категоријата на една од најинтересните од туристичка гледна точка, а тоа е сообраќајницата или патниот правец Скопје-Маврово-Струга (долг 205 km), односно … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Викенд предлог, На тема, Чудесна Македонија

Котлината на калинките станува „рударски (к)рај“

Котлината на калинките станува „рударски (к)рај“

23.04.2017 Валандовската Котлина се наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија. Од сите страни е ограничена со планини и тоа: Беласица, Градешка Планина, Плавуш, Погана, Кожуф и Марјанска Планина. Во геотектонски поглед, котлината претставува депресија ограничена со раседи кои се доста активни, па затоа има честа појава на земјотреси. Основата ја сочинуваат пре­камбриските, палеозојските и мезозојските комплекси, со протегање исток-запад, а преку нив има напласти на езерски – неогени седименти. Во поглед на релјефот, во Валандовската … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Кожуф – една од најубавите планини во Македонија на која и се заканува „смртна казна“

Кожуф – една од најубавите планини во Македонија на која и се заканува „смртна казна“

20.04.2017 Кожуф е една од 13-те планини во Република Македонија повисоки од 2000 метри. Се наоѓа во јужниот дел на нашата држава, долж границата со Грција, помеѓу долините на Вардар на исток, Бошава на север и Блаштица на запад. Планината е издолжена 30-тина km во правец североисток-југозапад, а зафаќа вкупна површина од 543 km2. Планинското било е релативно заоблено, освен помеѓу највисоките врвови Зелен Брег (2165 m) и Дудица (2138 m), но и на југ на … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Уживајте во убавините на Струга

Уживајте во убавините на Струга

13.04.2017 Струга е мал град во југозападниот дел на Република Македонија, распространет на двата брега на реката Црн Дрим и на брегот на Охридското Езеро, со богата историја, култура и традиција. Тука секој посетител е добредојден. Луѓе со топло срце и широки насмевки ќе ве пречекаат за да ве запознаат со она со што тие се гордеат. Доколку сте љубители на култура и уметност, Струга ви нуди неколку институции кои од се срце би ви ги препорачале: Природно-научниот музеј … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Интересни карпести (денудациони) форми на планината Беласица

Интересни карпести (денудациони) форми на планината Беласица

Планината Беласица е позната по бројните водопади (Колешинскиот, Смоларскиот, Габровскиот, Ѓаволскиот, Разиграениот итн.), но оваа планина е богата и со бројни карпести (денудациони) форми во вид на чашки, корита, остенци, прозорци итн. Таквите интересни форми се среќаваат во најголем дел источно од Валандово на западната падинска страна од 500 м.н.в., па се до највисокото планинско било.  Настанати се како резултат на физичките и хемиските влијанија врз гнајсните карпи, како и селективната ерозија на овие карпести … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Викенд предлог, Чудесна Македонија

Кањонот Камник – слабо позната природна атракција во близина на Штип!

Кањонот Камник – слабо позната природна атракција во близина на Штип!

14.02.2017 Кањонот Камник се наоѓа во северозападното подножје на Плачковица, 9 km западно од Штип и 5 km југоисточно од селото Радање во општината Карбинци. Поради геотектонските прилики, долж целото северозападно подножје на Плачковица се формирале повеќе стрмно всечени долинки и долови на левите притоки на Брегалница кои се спуштаат од планината. Камник е еден од најрепрезентативните мали, релативно плитки кањончиња, создаден во долината Радањска Река, поточно нејзината притока Кошевска Река. До него се доаѓа преку с.Радање … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Мокрински извори – вистински дар од природата

Мокрински извори – вистински дар од природата

10.02.2017 Мокрино е село во Општина Ново Село, источно од градот Струмица. Се наоѓа во подножјето на планината Беласица, на надморска височина од 370 метри и до него се доаѓа по солиден асфалтен пат. Селото е познато по Мокринските извори, кои имаат издашност од 40 литри вода во секунда. Старото име на Мокрино не е познато. До ден денешен се пренесува легендата дека селото името го добило по своето мокро поле и мочурливите места во својот атар, па така кога … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Викенд предлог, Чудесна Македонија

Шаркова Дупка – мала, но интересна туристичка пештера кај с. Маврово

Шаркова Дупка – мала, но интересна туристичка пештера кај с. Маврово

4.02.2017 Пештерата Шаркова Дупка се наоѓа во националниот парк Маврово, во близина на последните куќи од селото Маврово. Од асфалтниот пат, до влезот во пештерата има неколку минути пешачење по безбедна патека со скалила. Пештерата е уредена за посета на туристи, а заради заштита на нејзината раскошна внатрешност, на влезот е изѕидан дел со метална врата. Пред влезната врата е поставена инфо-табла со скица и основни информации за пештерата. Инаку, откриена е пред повеќе децении од страна … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Регионална разместеност на вештачките акумулации во Република Македонија

Регионална разместеност на вештачките акумулации во Република Македонија

25.01.2017 Вештачките акумулации во Република Македонија почнале да се градат од далечната 1938 година кога е изградена првата акумулацијата Матка, западно од Скопје, пред вливот на река Треска во река Вардар, односно на излезот од кањонот Матка. Овој процес на градење на вештачки акумулации трае до денес, следејќи го трендот на потребите на човекот за менаџирање со водните ресурси како фундамент за негово опстојување, независно дали за заштита од поплави, искористување на хидроенергетскиот потенцијал, водоснабдување, наводнување, … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Снежни рекорди во Македонија

Снежни рекорди во Македонија

19.01.2017 Поради интензивните врнежи од снег во текот на изминатите денови, а посебно ноќва (18/19 јануари), височината на снежната покривка во Република Македонија достигна значителни вредности. Така, во Маврово изнесува 85 cm, Лазарополе 62 cm, во Битола 49 cm, Крушево 41 cm, Тетово 38 cm, Берово 31 cm, Скопје 22 cm итн. Иако ни изгледа дека снежната покривка на некои места е навистина висока, интересно е да се погледнат рекордните забележани височини на снегот на метеоролошките мерни станици во Македонија … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Деновиве, температурите во Македонија и на Антарктикот се исти!

Деновиве, температурите во Македонија и на Антарктикот се исти!

9.01.2017 Според податоците за измерените температури во овие неколку денови во Република Македонија, произлегува дека тие се речиси исти, па дури и пониски од повеќе региони на Антарктик. Така, од саботата до вторникот (7-10.01.2017), утринските температури во најголем дел од нашата држава паднаа под -20, а на некои места дури и под -25 степени, додека дневните беа околу -10 степени. Во исто време, на американската антарктичка станица McMurdo, која е на 77 степени јужна географска широчина, измерените температури се … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Голак – планинската убавица на Делчево

Голак – планинската убавица на Делчево

3.01.2017 Голак е средно висока планина (Чавка, 1538 m) во источниот дел на Репуб­лика Македонија, која се протега помеѓу Делчевска Котлина и Разловечка Клисура на исток, Калиманско Поле и Кочанска Котлина на запад и долината на Осојница на југ. Како типичен хорст, во наведените граници зафаќа површина од 220 km кв. На север и исток, падините се спуштаат до реката Бре­гал­ни­ца, која прави голем (тектонски условен) лак околу оваа планина. Спрема југ, од Голак постепено продолжува … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Кој е најсеверниот, најјужниот, најзападниот и најисточниот град во Македонија?

Кој е најсеверниот, најјужниот, најзападниот и најисточниот град во Македонија?

24.12.2016 Кај населението, во медиумите, па и во литературата, често има забуна, несоодветни или сосема погрешни информации за тоа кој е најсеверниот, најјужниот, најзападниот и најисточниот град во нашата држава. Така, како најсеверен град често се потенцира Куманово, а како најјужен Гевгелија. Сепак, со помош на прецизни мерења на детални топографски карти, се добиваат следните податоци: Најсеверен град во Република Македонија е Крива Паланка која се наоѓа на 42°12′ северно од Екваторот. Потоа доаѓа Куманово кој лежи на … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Бисерот на Порече: Споменик на природата „Слатински Извор“

Бисерот на Порече: Споменик на природата „Слатински Извор“

24.12.2016 Според природата што ја има, еден од најинтересните простори во Македонија е долината на Слатинска Река – левата притока на Треска. Се наоѓа во областа Порече и територијално припаѓа на општина Македонски Брод. До долината се стигнува на неколку начини: преку регионалниот пат Скопје – Гостивар – Кичево – Македонски Брод (во должина од 160 km); преку Велес – Прилеп – с.Слатина (во должина од 190 km) и од Скопје преку заштитеното подрачје Јасен (во должина од 84 … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Внимателно со локалитетот Куклица – инаку брзо ќе го загубиме!

Внимателно со локалитетот Куклица – инаку брзо ќе го загубиме!

25.09.2016 Деновиве во медиумите се пренесува веста за „Шопска свадба“ – одлично замислен настан, но на целосно несоодветна локација. Имено, манифестацијата на која беа присутни речиси 2000 луѓе се одржа на локалитетот Камени кукли во с.Куклица, кој во 2008 година со закон е заштитен како природна реткост на Република Македонија. Станува збор за појава на околу 150 камени столбови (кукли) или земјени пирамиди настанати во вулкански туфови и бречи, кои се изразито осетливи на површинско раздробување, еродирање, … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Перчулица – непозната и ретко посетена планина

Перчулица – непозната и ретко посетена планина

08.09.2016. Република Македонија иако е мала по својата територија (25.713 km2) има толку многу планини и планински ограноци што понекогаш е многу тешко да се одреди од каде започнува една, а каде завршува друга планина или планински огранок. Но, не секогаш сите планини и ограноци се претставени и презентирани, разбирливо се врши еден вид генерализација (селекција) се со цел читателот да не се доведе до забуна,  а воедно на поедноставен начин да се претстават планинските масиви. … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Викенд предлог, На тема, Чудесна Македонија

На денешен ден пред 60 години се случи голем одрон-урнис кај Кавадарци при кој загинаа 11 луѓе!

На денешен ден пред 60 години се случи голем одрон-урнис кај Кавадарци при кој загинаа 11 луѓе!

5.09.2016 Денес, градот Кавадарци одбележува 60 години од трагичната природна непогода – голем одрон на дел од ридот Градот (741 m) над с. Моклиште, при кој загинале 11 овчари, околу 1200 овци и друг добиток. Настанот се случил на 5 септември 1956 година, околу 6-7 часот наутро, кога за 15-тина минути огромна земјишна маса на северната страна на ридот Градот, нагло се сурнала во долината на Бунарска Река, притока на Луда Мара. Сточарите кои привремено живееле во подножјето … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Реката во која има „се“ освен ЗЛАТО

Реката во која има „се“ освен ЗЛАТО

31.08.2016 Анска Река (во изворишниот дел Башибоска Река), настанува со спојување на реките Калдрма Дере и Чамдаш Дере, во близина на селото Башибос, па оттаму доаѓа и името на овој дел од реката. Името Анска Река доаѓа по тоа што во нејзиниот тек од XVIII и XIX век имало повеќе анови кои служеле за одмор на караваните кои патувале за Солун и Струмица. Бидејќи притоката Калдрма Дере има подолг водотек, се зема како изворно продолжение на … Прочитај го целиот текст »

Filed under: На тема, Чудесна Македонија

До пред „само“ 2 милиони години, на територијата на Македонија беснееле жестоки вулкани!

До пред „само“ 2 милиони години, на територијата на Македонија беснееле жестоки вулкани!

29.08.2016 Веројатно понекогаш си го поставувате прашањето: како изгледал просторот на денешна Република Македонија, пред неколку милиони години? Дали планините, долините и котлините биле поинакви од денес? Каква била климата тогаш? Одговори на овие прашања даваат повеќе истражувања во последните децении, со кои донекаде може да се реконструираат географските прилики. Пред 30-тина милиони години, планините во Македонија кои денес се извишуваат и над 2500 m (Кораб, Шар Планина, Пелистер, па и сите останати), биле многу пониски и со поинаков правец, … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Охридското Езеро има свој неверојатен „двојник“ на другиот крај на Светот!

Охридското Езеро има свој неверојатен „двојник“ на другиот крај на Светот!

29.06.2016 Охридското Езеро е уникат во светот по многу нешта: едно од најстарите, тектонски формирано, со повеќе карстни извори и голема истека (Црн Дрим), бројни реликтни видови во него и др. Сепак, има едно езеро на „другиот крај“ на Земјата, во САД, помеѓу Калифорнија и Невада кое е неверојатно слично на Охридското Езеро. Тоа е езерото Тахо (Tahoe), кое се наоѓа околу 120 km североисточно од градот Сакраменто во Калифорнија. Сличноста помеѓу двете езера е во … Прочитај го целиот текст »

Filed under: По Светот, Чудесна Македонија

Advertisment ad adsense adlogger