Контакт

КОНТАКТ:

За објавување на статии, предлози, коментари и слични информации за ИГЕО порталот:

e-mail: igeoportalmk@gmail.com

За контакт со уредникот на порталот: д-р Ивица Милевски:

e-mail: ivicaprof@yahoo.com    web: http://milevski.50webs.com

За информации поврзани со Институтот за географија при ПМФ:

http://www.igeografija.mk

ИГЕО-портал, прв географски портал во Република Македонија,
Уредник: д-р Ивица Милевски
Скопје, Република Македонија
СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАШТИТЕНИ