Список на задолжителна литература по предметот Далечинска детекција

Од ИГЕО-порталот:

Microsoft ICE – панорамско решение во секој поглед http://www.igeografija.mk/Portal/?p=5680
Corine Land Cover – незаменлив извор на податоци за користењето на земјиштето! http://www.igeografija.mk/Portal/?p=5637
Изработен растерско-дигитален литолошки модел на Република Македонија во висока резолуција! http://www.igeografija.mk/Portal/?p=5578
Изработен прецизен дигитален модел на просечните температури и врнежи за подрачјето на Република Македонија. http://www.igeografija.mk/Portal/?p=5509
За прв пат слободно достапни ноќни сателитски снимки на Земјата во висока резолуција! http://www.igeografija.mk/Portal/?p=5144
Креиран извонредно детален дигитален висински модел на Република Македонија. http://www.igeografija.mk/Portal/?p=4934
Погледнете како се намалуваат шумските површини во светот во реално време! http://www.igeografija.mk/Portal/?p=4839
Интересна интерактивна карта на ветровите во реално време. http://www.igeografija.mk/Portal/?p=4689
Достапни најновите снимки од сателитот Landsat 8. http://www.igeografija.mk/Portal/?p=4219
За неколку месеци излегува првиот глобален ултра-прецизен (12 м) дигитален модел на релјефот TanDEM-X. http://www.igeografija.mk/Portal/?p=4205
Речиси 40 години Ландсат сателитски снимки за подрачјето на Македонија. http://www.igeografija.mk/Portal/?p=4064
Што се тоа дигитални 3Д модели на просторот? http://www.igeografija.mk/Portal/?p=3883
Картирање на свлечиштата од вселената (Мисијата Енвисат). http://www.igeografija.mk/Portal/?p=3113
Global Mapper – толку едноставна, но толку корисна ГИС алатка. http://www.igeografija.mk/Portal/?p=2939
Македонија на Google Earth е меѓу „сателитски“ најдетално прикажаните држави. http://www.igeografija.mk/Portal/?p=1922
   
Дополнително:   
https://hr.wikipedia.org/wiki/Daljinska_istra%C5%BEivanja   
http://www.scribd.com/doc/47534392/Daljinska-Detekcija-RAD#scribd