РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕДМЕТОТ ОПШТА ГЕОЛОГИЈА СО ПЕТРОГРАФИЈА
рб Име и презиме Прв кол. Втор кол. Статија Испит Редовн. Вкупно Оценка
1 Ангела Горјанов 35   10        
2 Македонка Керова 30            
3 Александар Мијаковски 28            
4 Теодор Мицески 20            
5 Марио Митовски 19            
6 Ангел Наќев 18            
7 Јовче Денчовски 15            
8 Стојан Вучковски 14            
9 Хадис Сулејман 6            
10 Ставре Ѓорѓиев 5            
11 Никола Ристески 0            
12 Васко Танчев 0            
                 
                 
ЛЕГЕНДА
  Положиле
  Да се јават дополнително
  Не положиле
Само тие што го положиле првиот колоквиум, имаат право да го полагаат вториот колоквиум.