Поени по предметот Општа геологија со петрографија, зимски семестар 2016/17 година 

рб Презиме и име I колокв. II колокв. Проектна Активн. Завршен Вкупно Оценка
1 Талеска Драгана 40 26          
2 Ниневска Христина 36 18*          
3 Крстев Стефан 34 36          
4 Златановски Ненад 33 23          
5 Митев Тихомир 31 21          
6 Топалзолева Ивона 31 33*          
7 Билали Ханис 30 32          
8 Граороски Христијан 28 28*          
9 Павиќевиќ Михајло 26 25          
10 Ѓорѓевска Емилија 22            
11 Димерова Ана 21 31          
12 Богдановски Иван 20 16          
13 Алексова Бојана 20            
14 Цаневска Сара 20 33          
15 Недев Диме 20 34          
16 Љимани Блерта 20 27          
17 Јолевски Јованчо 19 16          
18 Младеновски Филип 19 8          
19 Дејановски Мартин 19 15          
20 Велески Филип 19 22*          
21 Божиновска Синоличка 19 23*          
22 Тоска Ардита 19            
23 Петрушева Теодора 18            
24 Александар Стојаноски 18 16          
25 Михаела Димовска 18            
26 Крстеска Наталија 18            
27 Иваноска Ангела 18            
28 Рамани Јусра 17            
29 Несторовски Михаел 16            
30 Ракиќ Емир 15            
31 Наумоска Ивана 10            
32 Павлова Александра 6            
33 Ристески Никола 5            
34 Бојаџиска Тамара 4            
35 Самарџиоска Елена 4            
36 Димитров Давид  2            
37 Ивановски Христијан 2            
положено:  
условно положено:  
да се дополага усмено:  
не положено:  
  за карпи дополнит. *