Поени по предметот Општа геологија со петрографија, зимски семестар 2016/17 година 

рб Презиме и име I колокв. II колокв. Проектна Активн. Завршен Вкупно Оценка
1 Александар Стојаноски 18 16          
2 Алексова Бојана 20       58    
3 Билали Ханис 30 32          
4 Богдановски Иван 20 16          
5 Божиновска Синоличка 19 23*          
6 Бојаџиска Тамара 4            
7 Василески Филип         35    
8 Велески Филип 19 22*          
9 Ѓорѓевска Емилија 22       45    
10 Граороски Христијан 28 28*          
11 Дејановски Мартин 19 15     20    
12 Димерова Ана 21 31          
13 Димитров Давид  2            
14 Димовска Михаела         30    
15 Златановски Ненад 33 23          
16 Ивановски Христијан 2       10    
17 Иваноска Ангела 18            
18 Јолевски Јованчо 19 16     40?    
19 Крстев Стефан 34 36          
20 Крстеска Наталија 18            
21 Колева Фросина         18    
22 Љимани Блерта 20 27          
23 Митев Тихомир 31 21          
24 Михаела Димовска 18            
25 Младеновски Филип 19 8     43    
26 Наќев Ангел         50    
27 Наумоска Ивана 10            
28 Недев Диме 20 34          
29 Несторовски Михаел 16       55    
30 Ниневска Христина 36 18*          
31 Павиќевиќ Михајло 26 25          
32 Павлова Александра 6       7    
33 Петрески Стефан         40?    
34 Петрушева Теодора 18       8    
35 Ракиќ Емир 15       40?    
36 Разлоски Александар         45    
37 Рамани Јусра 17       26    
38 Ристески Никола 5       0    
39 Самарџиоска Елена 4            
40 Савевски Николче         30    
41 Стојаноски Александар         52    
42 Стојкоски Трајче         38?    
43 Талеска Драгана 40 26          
44 Топалзолева Ивона 31 33*          
45 Тодоровска Кристина         53    
46 Тоска Ардита 19       35    
47 Цаневска Сара 20 33          
Конески Давор 40?
Арслановски Егзон 0
положено:  
условно положено:  
да се дополага усмено:  
не положено:  
за карпи дополнит. *