ИСПИТНИ ПРАШАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА ГЕОЛОГИЈА СО ПЕТРОГРАФИЈА

Прв дел (за прв колоквиум)

Градба на Земјата
Вулкани
Поствулкански појави
Згаснати вулкани на територијата на Република Македонија
Современ распоред на вулканите во Светот
Тектонски движења и нивна класификација
Набори
Раседи
Тектонски единици во Македонија
Земјотреси

Втор дел (за втор колоквиум)

Главни орогенези во геолошката историја на Земјата
Карактеристики на Прекамбриум
Поделба и карактеристики на Палеозоик
Поделба и карактеристики на Мезозоик
Поделба и карактеристики на Кенозоик
Минерали
Магматски карпи
Метаморфни карпи
Седиментни карпи

За завршна оценка мора да се положи практичниот дел од Петрографија, да се изработи семинарска работа и секако положени два колоквиума или завршен испит.