рб. Презиме и име Насо. Колокв. I Колокв. II Практ. Семин. Редов.  Испит Вкупно Оценка
1 Аксентиев Мартин Г 18 19            
2 Ангеловски Атанас Г 5              
3 Атанасов Александар Н 20 20 16          
4 Блажевски Александар Н                
5 Вељанов Горан Г 10         8    
6 Гичевски Александар Н 10         30?    
7 Димовски Давор Н 18              
8 Емрулаи Емир Н 16 12 13     39    
9 Ивановска Емилија Н     10     40    
10 Ивановски Васко Н 15?              
11 Илиевски Никола Н                
12 Јаневски Горан Н                
13 Јанкова Маја Н 22 16 16          
14 Јовановски Дамјан Н 5              
15 Јосевска Милена Н                
16 Јошевски Александар Н 16 12 18     56    
17 Ковчегарски Бранко Н 15?              
18 Костадиновски Никола Н 13 25? 15          
19 Кристо Зоран Н 22 5            
20 Крстевски Бобан Н 0              
21 Крстевски Кочо Г 15?              
22 Куциноска Моника Н                
23 Лазаревски Виктор Н 12              
24 Левковска Даниела Н 46 30 12          
25 Личина Јасмин Н 11   10     30?    
26 Митовска Емилија Н 15? 16 19          
27 Митовски Ален Г 13         32    
28 Митровска Елена Н                
29 Пауноска Кристина Н 20 16 17          
30 Пеев Мики Н 23 23 17          
31 Петкоски Јане Н 15?              
32 Петрески Никола Н 50 40 11          
33 Решати Ертан Н 4              
34 Ристов Стеван Н 16   12          
35 Ристова Викторија Н                
36 Ристовски Кристијан Н 15? 13 12     31    
37 Салтамарски Бојан Н 6         2    
38 Сејфулау Сумер Н 0              
39 Станоевски Александар Н                
40 Стоименовска Адријана Н 25 16 16          
41 Стојановиќ Стефани Г 15? 10 13          
42 Султан Мухамед-Бекир Н 17 0            
43 Тановски Тодорче Н 20 18 14          
44 Тасева Сузана Н 35 32 14          
45 Тенекиџиева Славица Н 27 16 10          
46 Цветковски Мартин Г 15? 10            
  Китановска Викторија Н 44 30 14          
        положиле      
        да се јават за усмено-по желба      
        не положиле