геологија
   
РЕЗУЛТАТИ ПО ОПШТА ГЕОЛОГИЈА СО ПЕТРОГРАФИЈА 2012/13
рб Име и презиме Прв кол. Втор кол. Испит Проектна Практично Редовност
1 Адем Имери 15 14 31 8 8до9
2 Александар Блажевски 4
3 Александар Илиев 25 16 10
4 Александар Трифуноски 14 не пол. 31
5 Ана Стевковска 17 10 45 7
6 Ангелина Светозаревска 13 40 10
7 Бајрам Рамаданоски 19 15? 11
8 Борка Најдовска 18 2 23 5
9 Бранислав Јовановски 18 17 12 7
10 Виктор Бужаров 19 9 25 4
11 Викторија Стоименовска 3 10
12 Влатко Митрески 28 22 13
13 Горан Велковски 14 17
14 Давор Конески 0 3
15 Елизабета Каровска 19 7 48 9
16 Емилија Кокиновска 23 17 14
17 Емир Сулоски 2
18 Емран Идризовски 20 18 10
19 Емрах Адеми 6
20 Еркан Абдула 12
21 Звонко Јанковски вонр 71
22 Ивана Мицевска 0
23 Ирена Блажевска 21 15? 40 13
24 Лазар Лазаровски 18 16 10
25 Марко Салтанарски 22 10 9?
26 Михајло Јоноски 18 6 14
27 Наташа Угриноска 16 8
28 Николина Ристевска 8
29 Оливер Недановски 26 17 10
30 Орхан Дервишоски 24 20 12
31 Рената Ј. Петровиќ 23 16 14
32 Ружди 4
33 Сашко Јовановски 13
34 Славица Николовска 22 17 13
35 Стефан Илковски 23 16 10
36 Сузана Кузмановска 15 30 16
37 Сумер Сејфула 10
38 Трајче Миладинов 15 13 31
39 Христина Јанковска 16 6 28
40 Џафер Шемшединовски 25 16 13  
41 Џеладин Алиоски 25 20 9?