Резултати од испитите по општа геологија со петрографија и педогеографија, одржани на 3.06.2014 година.

ПЕДОГЕОГРАФИЈА  
Михајло Јоноски 72
Бранимир Јовановски 68
Бајрам Рамаданоски 62
Џафер Шемшединовски 62
Ирена Блажевска 62
Звонко Јанковски 58
Александар Трифуновски 48
Трајче Миладинов 42
Лазар Лазаровски 35 (не положил)
   
ОПШТА ГЕОЛОГИЈА СО ПЕТ.  
Македонка Димовска Силјаноска 65
Александар Илиев 50
Петар Наков 40?
Ѓорѓи Такев 30 (не положил)