ИСПИТНИ ПРАШАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ УРБАНИ СИСТЕМИ

  1. Географска положба како фактор за развој на градовите
  2. Развој на градовите низ историјата
  3. Функции на градот
  4. Просторна структура на градовите
  5. Сообраќајот во градот
  6. Миграции на населението во градовите
  7. Физиономски и типолошки одлики на градовите
  8. Еколошки проблеми на градот
  9. Субурбии, трабанти, сателити и нови градови
  10. Нодална регија