РЕЗУЛТАТИ-ПЕДОГЕОГРАФИЈА, 2011/2012
рб Име и презиме Испит (0-80) Семинар (0-10) Редов. (0-10) Вкупно
1 Аљиу Бејтул        
2 Ангеловска Жаклина 72 0 0 72
3 Биљановски Горан        
4 Блажевски Владимир 82 0 0 82
5 Гегоски Сашо 35 0 0  
6 Ѓоргиевска Радмила        
7 Ѓошевски Филип        
8 Демири Садије        
9 Дичевски Мики        
10 Дураковски Дејан        
11 Ибраим Албин        
12 Јаневски Горан        
13 Јовчевска  Катерина        
14 Јонузи Ајше        
15 Куциноска Моника        
16 Маневска Катерина 52      
17 Мартиноска Кристина        
18 Митрески Стивен        
19 Младеновски Тони        
20 Момчилов Трајче        
21 Нарашанова Виолета 65 0 0 65
22 Николова Марија        
23 Николовски Љупчо        
24 Ордевски Стефан        
25 Османовиќ Емир        
26 Петковски Александар        
27 Петревски Александар        
28 Рајчевска Розета        
29 Реџепи Музафер        
30 Ристевска Драгана        
31 Ристеска Марија        
32 Ристовски Александар        
33 Салиовски Абдил        
34 Славевски Славче        
35 Стевковска Андријана        
36 Стојановски Александар        
37 Столески Славко        
38 Темелковска Веска        
39 Тодороска Славица 67 0 0 67
40 Трпковски Игор        
41 Христовски Александар        
42 Христовски Роберт