рб Презиме и име Писмен (0-60) Практич. (0-20) Семинар. (0-20) Вкупно
1 Авеловски Мартин       0
2 Аврамовска Ирена 52 20 7 79
3 Авеловски Мартин 38 20   58
4 Андоновска Даница 29 20 17 66
5 Андреевска Благица 40 20   60
6 Антовски Далибор 40 20   60
7 Арсовски Филип 42 20 14 76
8 Атанасова Кристина 32 20   52
9 Балшевска Виолета 55 20   75
10 Бачева Олгица 47 20   67
11 Бошкова Милица 58 14 10 82
12 Божиновска Виолета 32 20   52
13 Вангелов Кристијан       0
14 Варсакевски Никола 38 14 8 60
15 Везенкова Барбара 52 20 20 92
16 Велкоски Павле 50 12   62
17 Велјаноска Елена 44 20   64
18 Вучковски Дарко 40 11   51
19 Гоговска Благица     8 8
20 Ѓорѓевиќ Петар 35 ? ? 0
21 Ѓошевски Викен 45 20   65
22 Ѓуровиќ Валентин 57 20 10 87
23 Даневски Мики 32 20 7 59
24 Дејанов Иван 52 14 20 86
25 Демири Роберт 36 20   56
26 Димовска Јована 33 20   53
27 Доневски Бојан 32 20   52
28 Живковска И. Ана 32 20 20 72
29 Живковиќ Драгана 43 20 20 83
30 Ивановиќ Иван 40 20   60
31 Иљовска Бојана 53 20 15 88
32 Јованов Томе 55 20 16 91
33 Јовановски Фидан 46 15   61
34 Клинчарски Марко 31 20   51
35 Клинчарска Верица       0
36 Костадиновски Чедомир 40 20 5 65
37 Костадиноски Дарко 40 20   60
38 Личовски Методија 55   13 68
39 Манев Борче 48 20   68
40 Мановски Бобан       0
41 Манчовски Александар 52 20 16 88
42 Милчевски Влатко 46     46
43 Митковски Кристијан 36 20   56
44 Младеновска Ангелина 55 20   75
45 Мутовска Ана 50 20 9 79
46 Наловски Ѓорги 47 14 15 76
47 Настевски Кристијан 45 20   65
48 Нешкоски Зоран 53 20   73
49 Ничевски Михаило       0
50 Павловска Благица 40 20 15 75
51 Пејов Мартин 48 14   62
52 Пендароски Александар 31 20   51
53 Переска Симона 48 15 6 69
54 Петровска Ирена 0 20   40
55 Савиќевиќ Мишо 15 20   35
56 Сирачевска Јасмина 53 20 20 93
57 Спасовски Тодор 48 20   68
58 Спировска Наталија 49 20   69
59 Стаменковска Андриана 30 20 13 63
60 Стаменковски Томислав 31 20   51
61 Стојанов Матеј 53 20 7 80
62 Стојановска Сандра       0
63 Стојковиќ Стефан 40 20   60
64 Стојчиќ Елеонора 56 20   76
65 Таневски Јане 50 20   70
66 Томановска Бранка 40     40
67 Чурева Ана 58 20 5 83
68 Јосевска Ирена 45 10    
  Мицковски Миладин 40      
69 Штерјовска Емилија       0
  Ѓуриќ Дејан 42      
  Тодоровски Никола 32      
  Хасанбеговиќ 31      
  Димковски Дарко 33      
  Трпковска Ана 52 20   72
  Здравковска Адријана 25      
  Ѓорова Загорка 42