Педогеографија, 20.06.2013

Славица Тенекеџиева        48

Кристина Пауноска             44

Тодорче Тановски                43

Никола Костадиновски       42

Адријана Стоименовска      41

Маја Јанкова                         41

Сузана Тасева                        40

Емилија Митовска                40

Александар Јошевски           40

Моника Тодевска                  40

Даниела Левковска              33

Кристина Вангеловска        20