СЕМИНАРСКИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПАЛЕОГЕОГРАФИЈА ЗА 2012 ГОДИНА

рб Презиме Име Тема
1 Амедова  Фунда Развојот на Земјата во Прекамбриум
2 Димчевска  Емилија Земјата за време на стар палеозоик
3 Димитрова  Ружица Земјата за време на млад палеозоик
4 Јошевска  Александра Големите промени на Земјата за време на Перм
5 Личина  Алма Промени на Земјата за време на мезозоик
6 Марков  Даниел Палеогеографски карактеристики на тријаскиот период
7 Младеновски  Јане Палеогеографски карактеристики на јурскиот период
8 Петровски  Борис Палеогеографски карактеристики на кредниот период
9 Иванов  Дарко Падот на големиот астероид за време на креда и последиците од него
10 Славески  Милан Кенозојско заладување и можни причини за него
11 Соколов  Филип Палеогеографски карактеристики на терциер
12 Спасојевиќ  Елена Промените на Земјата за време на плеистоцен
13 Стаменова  Катерина Големите орогенези на Земјата
14 Станковиќ  Миќа Подрачјето на Република Македонија за време на Палеозоик
15 Стојков  Лазо Кенозоикот во Македонија со посебен осврт на вулканизмот
16 Фејзов  Ерхан Неоген во Република Македонија - период на езера и вулкани
17 Картал  Ершен Општо за палеогеографијата како наука
18 Ангелова Наташа Квартерот на подрачјето од Европа и во Република Македонија

Упатство за изработка на семинарските работи можете да видите овде со тоа што наместо за предметот Земјата како небесно тело, би се однесувало за Палеогеографија!
Семинарските да бидат во опфат од 25-40 страници и со соодветен број фотографии како во упатството.

Доколку се увиди преголема сличност со некоја претходно доставена семинарска од предметот Палеогеографија, истата нема да биде прифатена!

Задолжително доставување во електронска форма!

Предметен професор: д-р Ивица Милевски