Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Archive

Интересни факти за пописите

Интересни факти за пописите

Според дефиницијата, попис претставува сложена статистичка операција на територија на една држава во еден даден момент. Преку пописите се создава јасна слика за бројноста на населението како и сите негови белези или со други зборови, се обезбедуваат информации за квантитативните и квалитативните показатели за населението. Преку оваа статистичка операција се добива приказ на бројното движење на населението, се согледува неговата полова и старосна структура со што може да се утврди дали населението популациски старее или има … Read entire article »

Filed under: На тема