Интересни факти за пописите

Според дефиницијата, попис претставува сложена статистичка операција на територија на една држава во еден даден момент.…