Потпишан договор за соработка со Високата туристичка школа од Белград

30.11.2016

На ден 10.11.2016 во просториите на Високата туристичка школа на структурни студии во Белград, Република Србија, која вооедно е и најстара институција во образованието и едукацијата на кадри за потребите на туризмот во регионот, беше потпишан договор за взаемна соработка со Институтот за географија. Овој договор претставува чекор кој несомнено ќе влијае кон зајакнување и продлабочување на академската соработка помеѓу двете институции.
Меѓусебната соработка ќе се однесува на следните активности:

  • Договорените страни ќе го користат акумулираното знаење и искуство во изнаоѓањето на решенија на научните проблеми за кои постојат взаемни интереси;
  • Договорените страни ќе обавуваат меѓусебни консултации и ќе разменуваат мислења за акредитираните студиски програми, меѓусебно ќе си помагаат во развојот на нови студиски програми, како и на нивната реализација;
  • Потписниците на Договорот ќе разменуваат книги, часописи и други публикации кои ги издаваат самостојно или во соработка со други;
  • Договорените страни ќе соработуваат на подигнувањето на реномето на своите часописи;
  • Договорените страни ќе придонесуваат во организација на научни собири кои ќе ги организираат самостојно или во соработка со други високошколски установи или стручни здруженија, со учество во научно-програмските одбори;
  • Ќе обавуваат заеднички научно-истражувачки активности во научните области кои се значајни за обете договорени страни.

договор

Договорот беше потпишан од претставници на највисокото раководство на двете високообразовни институции, професор д-р Никола Панов, продекан на Природно-математичкиот факултет и професор д-р Зоран Миленковиќ, директор на Високата туристичка школа на структурни студии.

Подготвил: м-р Христина Димеска

Оваа статија е прочитана 4776 пати!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *