Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Ивица Милевски – кратка биографија

Ивица Милевски – кратка биографија

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Ивица МилевскиД-р Ивица Милевски е професор на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет (ПМФ) на Универзитет „Св. Китрил и Методиј“ во Скопје. Роден е во Куманово на 12.02.1972 година. Основно и средно училиште завршил во родниот град. Во 1995 година дипломирал на Институтот за географија при ПМФ. Следната година, на истиот институт се запишал на постдипломски студии – насока просторно планирање и магистрирал во 2001 година. Докторирал на ПМФ во 2006 година на тема „Геоморфологија на Осоговскиот планински масив“, со што се стекнал со титула доктор на географски науки.

Во 1996 година, Ивица Милевски е примен како стручен соработник на Институтот за географија при ПМФ. Во 1999 година е избран во звањето помлад асистент, а во 2002 година, по магистрирањето, е избран во звањето асистент. Во овој период изведува вежби од повеќе предмети, главно од доменот на физичката географија. Во 2006 година, д-р Ивица Милевски е избран за доцент, во 2011 година за вонреден, а во 2016 година за редовен професор на Институтот за географија при ПМФ. Од изборот за доцент, изведува предавања од предметите: Земјата и Вселената, општа геологија со петрографија, педогеографија, далечинска детекција, геоинформатика и туристички информациски системи. Исто така, предава на вториот и третиот циклус студии на Институтот за географија. До сега, бил ментор на неколку магистерски работи и член на комисии на 5 докторски дисертации. Има издадено еден универзитетски учебник, 3 предметни скрипти, еден учебник по географија за основно образование за дијаспората (во коавторство) и една научно-популарна книга „Вселена“ (во коавторство).

Научната дејност на д-р Ивица Милевски е главно од областа на физичка географија и ГИС. Во таа смисла, до сега има објавено 110 научни трудови, од кои 42 во меѓународни списанија и 6 во списанија со импакт фактор. Исто така има објавено 5 поглавја во реномирани меѓународни монографии. Според Google Scholar, неговите трудови се цитирани преку 300 пати, од кои 4 се со i10 индекс, додека 80-те трудови поставени на Academia и Reserachgate до сега се прегледани и симнати преку 20000 пати. Автор е на околу 20 публикувани карти и ГИС продукти, како и на Географски атлас на Светот во издание на Просветно Дело од Скопје. Исто така бил клучен национален ГИС експерт за изработка на Педолошка карта на Република Македонија во размер 1:200 000 и 1:50 000. До сега учествувал во 40 домашни и меѓународни, научни и апликативни проекти и стратегии, од кои во 10 како раководител на експертски тим и уште во 16 како клучен експерт за дадена специјалност. Учествувал на 45 научни конференции, од кои 23 меѓународни и 2 светски конференции (IAG Geomorphology, Paris-2013; Geomorphometry, Poznan-2015). Бил член на научниот и организацискиот одбор на повеќе домашни и меѓународни конференции.

Д-р Ивица Милевски е главен уредник на стручно-научното географско списание Географски Разгледи. Во 2011 година го покренува првиот географски портал во Република Македонија ИГЕО (со речиси милион прегледи), во кој до сега има објавено околу 250 авторизирани статии (од вкупно 1100). Бил рецензент на повеќе меѓународни списанија. Национален делегат е на IAG (International Association of Geomorphologists) и член на извршниот комитет на SEEMore.

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ ВО ДОМАШНИ И СТРАНСКИ СПИСАНИЈА:

 1. Milevski I., Temovski M., Madarász B., Kern Z., Ruszkiczay-Rüdiger Z. (2020): Geomorphometry of the cirques of Shar Mountain. In Alvioli M., Marchesini I., Melelli L., Guth P. Geomorphometry 2020. http://www.irpi.cnr.it/conference-files/geomorphometry-2020/25.pdf
 2. Milevski I., Aleksova B., Lepitkova S. (2020): Geomorphometric characteristics of the high mountains in North Macedonia. In Alvioli M., Marchesini I., Melelli L., Guth P. Geomorphometry 2020. http://www.irpi.cnr.it/conference-files/geomorphometry-2020/41.pdf
 3. Milevski I., Temovski M., Lepitkova S. (2020): Geo-values of the Natural Monument Markovi Kuli near Prilep. MJEE (Macedonian Journal of Ecology and Environment ), Vol. 22-1, 45-57
 4. Maliqi E., Milevski I., Penev P. (2020): Geospatial Assessment of Soil erosion on Time Series Using Erosion Potential Model and Geospatial Technologies. Eds: Bandrova T., Konečný M., Marinova S. Proceedings 8th International Conference on Cartography and GIS, 2020, Nessebar, Bulgaria ISSN: 1314-0604
 5. Ruszkiczay-Rüdiger Z., Kern Z., Temovski M., Madarász B., Milevski I., Braucher R., ASTER Team, Bourlès D., Aumaître G., Keddadouche K. (2020): Last deglaciation in the central Balkan Peninsula: Geochronological evidence from the Jablanica Mt. (North Macedonia). Geomorphology, Vol.351https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.106985  IF: 3,7
 6. Milevski I., Dragicevic S., Zorn M. (2019): Statistical and expert-based landslide susceptibility modeling on a national scale applied to North Macedonia. Open Geosciences, Vol. 11-1, 750-764. DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2019-0059.   IF: 0,98
 7. Milevski I., Dragicevic S. (2019): Landslides Susceptibility Zonation of the Territory of North Macedonia Using Analytical Hierarchy Process Approach. CONTRIBUTIONS, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, MASA, Vol. 40No. 1, pp. 115–126
 8. Милевски И., Темовски М. (2019): Маркови Кули – извонредно значаен геоморфолошки локалитет во Република Македонија. Зборник на трудови од научната конференција: „Биогеографска целина Маркови Кули: Природни содржини и културни вредности“. Прилеп, 2018, 1-10. (во печат).
 9. Regattieri E., Isola I., Zanchetta G., Tognarelli A., Hellstrom J.C.; Russell N. Drysdale R.N., Boschi C., Milevski I., Temovski M. (2019): Middle Holocene climate variability from a stalagmite from Alilica Cave (Southern Balkans). Alpine and Mediterranean Quaternary, 32
 10. Temovski M, Madarász B., Kern Z, Milevski I., Ruszkiczay-Rüdiger Z. (2018): Glacial geomorphology and preliminary glacier reconstruction in the Jablanica Mountain, Macedonia, Central Balkan Peninsula. Geosciences 2018, 8, 270
 11. Milevski I., Ristevski P. (2018): GIS and RS based estimation of snow cover duration and snow height in North Macedonia. Geographical Reviews, Vol. 51, 23-31
 12. Milevski I., Temovski M. (2018): Geomorphological heritage and geoconservaton in the Republic of Macedonia. Bulletin of the Serbian Geographical Society 98(1), 15-29
 13. Milevski I., Dragicevic S. (2018): GIS-Based Landslide Susceptibility Modelling of the Territory of the Republic of Macedonia. In: Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria. Eds: Bandrova T., Konečný M. ISSN: 1314-0604, 82-91
 14. Ribolini A., Bini M., Isola I., Spagnolo M., Zanchetta G., Pellitero R., Mechernich S., Gromig R., Dunai T., Wagner B., Milevski I. (2018): An Oldest Dryas glacier expansion on Mount Pelister (Former Yugoslavian Republic of Macedonia) according to 10 Be cosmogenic dating. Journal of the Geological Society. Vol. 175, Issue 1, 100-110. IF: 3,1
 15. Milevski I. (2017): Natural hazards in the Republic of Macedonia with special emphasis on flood and earthquake in Skopje in 2016. Geographical Reviews No. 50, Skopje (in press).
 16. Odzaklieska H., Markoski B., Dimitrovska O., Milevski I. (2017): Basic methodological postulates for determining ecological footprint in Republic of Macedonia. Proceedings in the 5th Congress of the Ecologists of Macedonia with international participation. Skopje, 135-139
 17. Milevski I., Dragicevic S., Radevski I. (2017): GIS and Remote Sensing based natural hazard modelling of Kriva River catchment, Republic of Macedonia. Ed. P. Guth, Z. Zwolinski. Zeitschrift für Geomorphologie, Vol. 65, Suplementary issue 1. IF: 1,1
 18. Zanchetta G., Bini M., Isola I., Regattieri E., Ribolini A., Milevski I. & Sulpizio R. (2017): New findings of the Campanian Ignimbrite ash within slope deposits of the Treska valley (former Yugoslav Republic of Macedonia), Italian Journal of Geosciences Vol.136, 198-205, DOI: 10.3301/IJG.2016.16. IF: 1,8
 19. Todorova A, Kolčakovski D., Dimitrovska O., Milevski I. (2016): Protection and presentation of the “Pillow Lava” site near the village of Miravci. Geographical Reviews No. 49, Skopje, 5-12
 20. Dragićević S., Živković N., Novković I., Petrović A., Tošić R., Milevski I., Djokić M. (2016): Hydrological and suspended sediment regime in the Kolubara River during the extreme year of 2014. Revista de Geomorfologie, 18.
 21. Radevski I., Gorin S., Dimitrovska O., Milevski I., Apostolovska-Toshevska B., Taleska M. & Zlatanoski, V. (2016).  Estimation of maximum annual discharges by frequency analysis with four probability distributions in case of non-homogeneous time series (Kazani karst spring in Republic of Macedonia). Acta Carsologica, 45(3), 253-262 DOI: 10.3986/ac.v45i3.1544 IF: 0,6
 22. Милевски И. (2016): Природните непогоди во Република Македонија, со посебен осврт на поплавата и земјотресот во Скопје оваа година. Зборник на предавања од настанот „Ноември-месец на науката“, Кн. 1, Скопје, 2016
 23. Milevski I. (2016): Morphometry and Land Use on the High Mountains in the Republic of Macedonia. In: Sustainable Development of the Mountain Regions – Southeastern Europe. Second Edition, Editor G. Zhelezov. Springer, London, 67-78
 24. Milevski I., Radevski I, Dimitrovska O., Gorin S. (2015): Digital Model of the Mean Annual Temperature and Precipitation in Macedonia. Geographical Reviews, 48, Skopje, 33-39
 25. Dimitrovska O., Radevski I., Gorin S., Milevski I. & Apostolovska-Toshevska B. (2015): Groundwater in the Treska River drainage basin and the risk of its pollution. Geographical Reviews, 48, 43-51
 26. Radevski I., Gorin S., Milevski I., Dimitrovska O. & Zlatanoski V. (2015): Estimating annual simple water balance on Kriva Reka catchment using multiple linear regression. Geographical Reviews, 48, 35-42
 27. Milevski I. (2015): General Geomorphological Characteristics of the Republic of Macedonia. Geographical Reviews, 48, Skopje, 5-25
 28. Milevski I., Ivanova E. (2015): GIS and RS-based modelling of potential natural hazard areas in mountains, case study: Vlahina Mountain. Springer-Geography (in press)
 29. Temovski M., Milevski I. (2015): DEM based geomorphometric analyses of karst surface in the Republic of Macedonia. In: Geomorphometry for Geosciences. Eds: Jasiewicz J, Zwolinski Z, Mitasova H and Hengel T. Geomorphometry.org, Poznan, Poland, 65-68
 30. Milevski I., Milevska A. (2015): Improvement of slope angle models derived from medium to fine-scale DEM’s. Key study: Skopje area. In: Geomorphometry for Geosciences. Eds: Jasiewicz J, Zwolinski Z, Mitasova H and Hengel T. Geomorphometry.org, Poznan, Poland, 91-94
 31. Milevski I. (2015): An Approach of GIS Based Assessment of Soil Erosion Rate on Country Level in the Case of Macedonia. Proceedings from the: International Scientific Conference Geobalcanica 2015, Skopje, 111-118
 32. Milevski I. (2014): Slope Values Accuracy vs Resolution of the Digital Elevation Models (Example of the Republic of Macedonia). Proceedings of 5th ICC-GIS Conference; Eds: Bandrova T & Konecny M., Vol. 2, Varna, 568-575
 33. Markoski B., Dimitrovska O., Milevski I., Gorin S. (2014). Impact of the dissemination of health care organizations on the health of the population in Republic of Macedonia. Proceedings Book of the Scientific Symposium with international participation „Tradition and modernity in medical geography and medicine of disaster situations“, Association of Bulgarian medical specialist & Bulgarian society for medical geography, Sofia 2014, 43-48.
 34. Gorin S., Radevski I., Milevski I., Markoski B., Dimitrovska O. (2014): GIS based analysis of the land cover changes in Skopje region during the period 2000-2012. Proceedings of 5th ICC-GIS Conference; Eds: Bandrova T & Konecny M., Vol. 2, Varna, 661-668
 35. Markoski B., Milevski I. (2013): Weathering micro-forms on vertical rock sides in the Republic of Macedonia – brief remarks. Geographical Reviews, 47, Skopje, 5-10
 36. Milevski I. (2013): About the islands in the Republic of Macedonia. Geographical Reviews, 47, Skopje, 31-46
 37. Tosic R., Dragicevic S., Lovric N., Milevski I. (2013): Hazard Assessment Using GIS in Urban Areas: Case Study – Banja Luka Municipality, BiH. Bulletin of the Serbian Geographic Society, Tome XCIII-N4, Beograd, 41-50
 38. Ivanova E., Milevski I. (2013): Landslide Susceptibility Mapping of the Territory of Municipalities Pehchevo and Simitli by Means of GIS Modeling. Proceedings from the Conference Space, Ecology, Safety SES-2013, Sofia
 39. Milevski I., Ivanova E. (2013): Erosion potential modeling of the territory of municipalities Pehchevo and Simitli using Remote Sensing Data. Proceedings from the Conference Space, Ecology, Safety SES-2013, Sofia
 40. Gorin S., Radevski I., Markoski B., Milevski I. (2013): GIS assessment of the landscape changes in the Gevgelija-Valandovo Basin. Proceedings of the International Scientific Symposium “Hilly-Mountain Areas – Problems and Perspectives”, Book 2, Ohrid, 575-580
 41. Milevski I., Dragicevic S., Tosic R. (2013): GIS and Remote Sensing Assessment of Erosion Risk Areas in Pehchevo Municipality. Proceedings of the International Scientific Symposium “Hilly-Mountain Areas – Problems and Perspectives”, Book 2, Ohrid, 581-520
 42. Milevski I., Dragicevic S., Georgievska A. (2013): GIS and RS-based modelling of potential natural hazard areas in Pehchevo municipality, Republic of Macedonia. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, Belgrade
 43. Milevski I., Gorin S., Markoski M., Radevski I. (2013): Comparison of Accuracy of DEM’s Available for the Republic of Macedonia. Proceedings from the 3rd International Geographic Symposium – GEOMED 2013, Kemer, Antalya, Turkey, 10-13 june, 2013, 165-172
 44. Markoski B., Milevski I., Dimitrovska O., Gorin S. (2013).Transformation of The Lands By Cadastral Cultures in The Republic of Macedonia, 3rd International Geography Symposium – GEOMED 2013, Kemer, Antalya, Turkey, 10-13 june, 2013.
 45. Jovanovski M., Milevski I., Papic Br.J., Pesevski I., Markoski B. (2013): Landslide Hazards in the Republic of Macedonia due to the Extreme Events in 2010. In: Geomorphological impacts of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe, Ed. Denes Loczy, Springer, 265-280
 46. Маркоски Б., Милевски И., Вртески Ј. (2013): Проблеми и перспективи на развојот на Општина Пехчево. Proceedings, International scientific symposium „Hilly mountain areas – problems and perspectives“, Ohrid 13-15 September, Macedonian Geographical Society, p. 421-431, Skopje
 47. Markoski B., Apostolovska-Toshevska B., Dimitrovska O., Milevski I., Gorin S. (2012): Characteristics of the urban settlements network in The Republic of Macedonia, Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului, Volume XI, Issue 2 December 2012, pp. 155-160 (6)
 48. Apostolovska-Toshevska B., Markoski B., Dimitrovska O., Milevski I., Gorin S. (2012): Characteristics of the unemployment in the Republic of Macedonia, HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography 6.1 (2012) 59-65, doi:10.5719/hgeo.2012.61.59
 49. Pesevski I., Jovanovski M., Papic J., Markoski B., Milevski I. (2012): Approaches to preparation of national landslide and rock fall database and hazard-risk maps in R. Macedonia. Scientific Journal of Civil Engineering, Vol.1, Issue 1, 49-56
 50. Milevski I., Dimitrovska O., Markoski B., Gorin S. (2012): Optimal Landfill Site Selection as Prevention of Diseases. Medical Geography Symposium with International Participation “Traditions and modernity in medical geography and disaster medicine” (25-26 October 2012) Sofia, 2012 (in press)
 51. Милевски И., Маркоски Б., Димитровска О. (2012): Физичко-географски атрактивности во североисточниот дел на Република Македонија. Географски разгледи кн 46, Скопје, 79-97
 52. Милевски И., Маневска М. (2012): Моделирање на интензитетот на ерозивните процеси во сливовите на Бабуна и Тополка. Географски разгледи кн. 46, Скопје, 5-20
 53. Dimitrovska O., Markoski B., Apostolovska-Toshevska B., Milevski I., Gorin S. (2012): Surface Water Pollution of Major Rivers in the Republic of Macedonia, Procedia Environmental Sciences, Volume 14, 2012, 32–40
 54. Lukovic J., Buric D., Ducic V., Doderovic M., Milevski I. (2012): Assesment of Temperature Extremes in Montenegro. In: Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Eds: C.G. Helmis and P.T. Nastos, Springer Atmospheric Sciences, Springer, 577-582
 55. Милевски И., Маркоски Б. (2012): Методологија за формирање катастар на природни туристички атрактивности и организација на географски информациски системи. Годишен зборник на Институтот за географија, Кн. 34, Скопје
 56. Kolcakovski D., Milevski I. (2012): Recent Landform Evolution in Macedonia. In: Recent Landform Evolution. The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. Eds. Loczy D., Stankoviansky M., Kotarba A., Springer, 413-442
 57. Milevski I. (2011): Morphometric classification of high mountain ranges in the Republic of Macedonia. Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2/2011, 32-45
 58. Милевски И., Димитровска В. (2011): Геоморфолошко-геоархеолошки карактеристики на Цоцев Камен. Географски разгледи кн. 44-45. Скопје, 5-19
 59. Милевски И. (2011): Значајни геоморфолошки локалитети на Осоговскиот планински масив. Билтен за физичка географија 7-8, Институт за географија, Скопје, 29-44
 60. Милевски И., Димитровска О. (2011): Влијание на човекот врз релјефот и водите во подрачјето на Влаина, Малешевски Планини и Огражден. Зборник од IV Конгрес на МГД, Дојран
 61. Milevski I. (2011): Morphometry and Land Use on the High Mountains in the Republic of Macedonia. In: Sustainable Development of the Mountain Regions – Southeastern Europe, Editor G. Zhelezov. Springer, London, 63-74
 62. Milevski I. (2011): Factors, Forms, Assessment and Human Impact on Excess Erosion and Deposition in Upper Bregalnica Watershed (Republic of Macedonia). In: Human Impact on Landscape, Ed. S. Harnischmachter and D. Loczy. Zeitschrift für Geomorphologie, Vol. 55, Suplementary issue 1, Stuttgart, 77-94, IF: 0,7
 63. Milevski I. (2010): Geomorphological Characteristics of Kratovo-Zletovo Palaeovolcanic Area. Proceedings of the XIX Congress of CBGA-2010, Thessalonica, Greece, 475-482
 64. Milevski I., Markoski B., Jovanovski M., Gorin S. (2010): Landslide Risk Mapping by Remote Sensing and GIS in Gevgelija-Valandovo Basin. Geologica Balcanica, No39, Sofia, BAS, pp. 255
 65. Milevski I. (2010): Notable Geomorphological Sites on the Western Part of Osogovo Mountain. Proceedings from the Conference of BAS-Geography and Regional Development, Sofia, 230-237
 66. Kenderova R., Milevski I. (2010): Geomorphological Studies of Erosion Forms in Vlaina Mountain (in the Territory of Bulgaria and Macedonia). Proceedings from the Conference of BAS-Geography and Regional Development, Sofia, 473-480
 67. Dragicevic S., Milevski I. (2010): Human impact on the landscape – examples from Serbia and Macedonia. In: Global Change – Challenges for Soil Management, Ed. M. Zlatic. Advances in Geoecology 41, Catena Verlag GMBH, 298-309
 68. Dragićević S., Milevski I., Novković I., Milojković B. (2010): Prirodni uslovi kao ograničavajući faktor razvoja pograničnog prostora Srbije i Makedonije. Гласник Српског географског друштва, Vol. 90, br. 4, Beograd, 29-44
 69. Dragicevic S., Milevski I., Blinkov I., Novkovic I., Lukovic J. (2010): Natural Hazard Assessment in Pchinja Catchment. BALWOIS 2010, Ohrid, Republic of Macedonia.
 70. Милевски И., Маркоски Б., Јовановски М., Горин С. (2010): Примена на ГИС и сателитски снимки во одредување на подрачја под ризик од свлечишта, на примерот на Гевгелиско-Валандовската Котлина. Зборник од третиот симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Струга.
 71. Milevski I., Markoski B., Gorin S., Jovanovski M. (2009): Application Of Remote Sensing And Gis In Detection Of Potential Landslide Areas. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 2009, 453-463
 72. Milevski I. (2009): Some Aspects of Human Impact on the Landscape in the Republic of Macedonia. Билтен за физичка географија бр. 6, Скопје  стр. 37-49
 73. Милевски И. (2009): Геоморфолошки карактеристики на Богословец и локалитетот Ѓаволски Ѕид. Географски разгледи кн. 43, Скопје стр. 27-39
 74. Ivanova E., Baltakov G., Milevski I. (2009): Hydrographic and morphogenetic researches of Valley of Lebnitsa River on the territory of Bulgaria and Macedonia. Географски разгледи кн. 43, Скопје стр. 41-52
 75. Трендафилов А., Блинков И., Милевски И. (2009): Ерозивни процеси и појави на територијата на Националниот парк Маврово. Зборник на трудови од Интернационалниот симпозиум Географијата и одржливиот развој, Охрид, 2009, 35-45
 76. Blinkov I., Trendafilov A., Milevski I. (2009): GIS Model for Assessment of Erosion Factors. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 2009, 109-116
 77. Dragicevic S., Tosic R., Milevski I. (2009): Recent Changes of The Erosion Intensity Caused by Anthropogenic Influence on The Territory of Serbia, Republic of Srpska and Macedonia. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 2009, 159-168
 78. Milevski I. (2009): Excess erosion and deposition in the catchments of Kamenichka and Radanjska River-Republic of Macedonia, Гласник Српског географског друштва, свеска LXXXIX, бр. 4, Београд, 109-120
 79. Милевски И. (2009): Геоморфометриски карактеристики на високите планини во Република Македонија. Годишен зборник на Институтот за географија, Кн. 32, Скопје
 80. Милевски И. (2008): Геоморфолошки карактеристики на плавините во сливот на Радањска Река. Географски разгледи кн. 42-43, Скопје стр. 43-61
 81. Милевски И. (2008): Примена на компјутерско-информатички технологии во наставата по географија. Географски разгледи кн. 42-43, Скопје стр. 175-181
 82. Милевски И., Милошевски В. (2008): Денудациски форми во сливот на Мавровица. Билтен за физичка географија бр. 5, Скопје  стр. 87-100
 83. Milevski I. (2008): Soil Erosion Processes and Modeling in the Upper Bregalnica Catchment. Proceedings from XXIV Conference of the Danubian Countries, Bled, Slovenia (http://ksh.fgg.uni-lj.si/bled2008/cd_2008/index.htm)
 84. Milevski I. (2008): Estimation of Soil Erosion Risk in the Upper part of Bregalnica Watershed-Republic of Macedonia, Based on Digital Elevation Model and Satellite Imagery. Proceedings from ICGIS 2008, Istanbul 351-358
 85. Milevski I. (2008): Basic geomorphologic characteristics of the west (Macedonian) side of Osogovo Mountain Massif. Problems of Geography 2008/3-4, BAN, Sofia, 205-216
 86. Milevski I. (2008): Excess erosion and deposition in the upper Bregalnica watershed (Republic of Macedonia) as a result of anthropogenic influence. First Joint Congress IAG, HILS-IAGeomhaz, Bochum, 8-12.09.2008, Germany
 87. Милевски И., Апостоловска-Тошевска Б. (2008): Географија на Република Македонија-ракопис (едукативен-наменет главно за ученици во основното образование).
 88. Милевски И. (2008): Фосилен глацијален релјеф и периглацијални појави на Осоговскиот планински масив Годишен зборник на Институтот за географија, Кн. 37, Скопје. стр. 25-49
 89. Милевски И. (2007): Дигитален модел на потенцијален ерозивен ризик, како дел од дигиталниот еколошки катастар. Зборник на трудови од научниот собир, Научна установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски”, Скопје стр. 271-278
 90. Димитровска О., Милевски И. (2007): Состојба со депонии за цврст отпад во Република Македонија. Билтен за физичка географија бр. 3-4, Скопје  стр. 97-108
 91. Milevski I. (2007): Morphometric elements of terrain morphology in the Republic of Macedonia and their influence on soil erosion. Proceedings from International Conference “Erosion 2007”, Belgrade
 92. Milosevski V., Milevski I. (2007): Specific denudation forms on the accumulation basin “Mavrovica”- Sveti Nikole. Proceedings from International Conference “Erosion 2007”, Belgrade
 93. Milevski I., Dragicevic S., Kostadinov S. (2007): Digital elevation model and satellite images in assessment of soil erosion potential in the Pcinja catchment. Гласник Српског географског друштва, свеска LXXXVII-Бр. 2, Београд  стр. 11-20
 94. Милевски И. (2007): Квантитативно-геоморфолошки карактеристики на надолжните профили на водотеците од Осоговскиот масив. Билтен за физичка географија бр. 3-4, Скопје  стр. 31-48
 95. Милевски И. (2006): Ерозивните процеси и развојот на руралните подрачја во Република Македонија. Зборник од меѓународниот симпозиум за рурален развој, Охрид стр. 539-556
 96. Милевски И. (2005): Палеовулкански релјеф во западниот дел на Осоговскиот Масив. Географски разгледи бр. 40. Скопје стр. 47-67
 97. Димитровска О., Милевски И. (2005): Квалитет на површинските води во сливот на Крива Река. Билтен за физичка географија бр. 2, Скопје стр. 109-124
 98. Милевски И. (2005): Карактеристики на рецентната ерозија во Кумановската котлина. Билтен за физичка географија бр. 2, Скопје стр. 25-45
 99. Милевски И. (2005): Можности за анализа на современите ерозивни процеси во Република Македонија со користење на сателитски снимки. Зборник од III конгрес на МГД, Скопје стр. 74-80
 100. Milevski I., Dimitrovska O. (2005): Razvoj ekoloskog turizma na Osogovskim Planinama. Zbornik radova Prvog kongresa geografa Bosne i Hercegovine, Sarajevo, str. 292-303
 101. Milevski I. (2005): Korišćenje 3”SRTM digitalnog modela reljefa za geomorfometrijske analize. Зборник радова-Научни симпозијум Србија и савремени процеси у Европи и Свету. Београд  стр. 825-832
 102. Маркоски Б., Милевски И. (2005): Дигитален модел на релјефот на Република Македонија, Зборник на трудови од научниот собир: “Глобална автоматизација и енергетска оптимизација на технолошките процеси”, Научна установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски”, Скопје стр. 89-104
 103. Милевски И. (2004): Рецентна ерозија во сливот на Желевица, Билтен на заводот за физичка географија бр. 1, Скопје  стр. 59-75
 104. Милевски И. (2004): Епигении во долината на Пчиња помеѓу вливот на Крива Река и с. Пчиња, Географски разгледи бр. 39, Скопје стр. 127-133
 105. Милевски И. (2004): Форми на рецентна ерозија во долината на Виничка (Црничка) Река, Географски разгледи кн. 38-39, Скопје, стр. 5-20
 106. Милевски И. (2002): Дигитална анализа на релјефот на примерот на Осоговските Планини. Географски разгледи кн. 37, Скопје, стр. 167-176
 107. Милевски И. (2002): Интензитет на рецентната ерозија во Кумановската котлина. Зборник од I Конгрес на друштвото за геотехника, Охрид стр. 383-391
 108. Milevski I. (2002): Recent soil erosion in Kumanovo valley. Proceedings from scientific Conference in the honor of D. Jaranoff, Varna, Bulgaria pp. 344-352
 109. Зиков М., Милевски И. (2002): Урбанизацијата како светски процес, Еколог, Скопје
 110. Андоновски Т., Милевски И. (2001): Геоморфолошки карактеристики на Пелистер. Зборник на ДНУ, Научна Мисла, Битола стр. 23-32
 111. Милевски И. (2001): Некои аспекти на морфологијата и генезата на ерозивните долчиња во сливот на Пчиња. Географски разгледи кн. 36, Скопје стр. 197-207
 112. Андоновски Т., Милевски И. (2001): Геоморфолошки карактеристики на Кумановската котлина. Географски разгледи кн. 36, Скопје стр. 35-58
 113. Милевски И. (2001): Софтверско моделирање на интензитетот на рецентната ерозија, на примерот на Кумановската котлина. Зборник од II Конгрес на Македонското Географско Друштво одржан во Охрид 2000 год, Скопје стр. 49-57
 114. Милевски И. (2000): Земјани пирамиди во Куклица – Кратовско. Географски разгледи кн. 35 Скопје стр. 13-28
 115. Милевски И. (1999): Лишков Пештер. Географски разгледи кн. 34 Скопје стр. 177-182
 116. Андоновски Т., Милевски И. (1999): Подземни карстни форми во Бислимската клисура. Географски разгледи кн. 34 Скопје стр. 5-21
 117. Андоновски Т., Милевски И. (1998): Заштита од загадување на карстот во Кумановската котлина. Зборник од I Конгрес на еколозите со меѓународно учество, Скопје стр. 844-854
 118. Андоновски Т., Милевски И. (1998): Карстот во Република Македонија и неговата заштита. Зборник од I Конгрес на еколозите со меѓународно учество, Скопје стр. 831-843
 119. Андоновски Т., Милевски И. (1998): Примена на програмските пакети Surfer 6 и Bryce 2 во прикажување на релјефот. Географски разгледи кн. 32-33 Скопје стр. 27-36 .pdf

 

КНИГИ, УЧЕБНИЦИ, ПРАКТИКУМИ:

 • Милевски И., Горин С. (2014): Туристички информациски системи, Универзитетски учебник
 • Милевска А., Милевски И. (2016): Вселена. Тримакс, Скопје
 • Milevski I. (2016): Kuklica, Kratovo. Edition “The most significant values of the cultural and natural heritage”, Ministry of Culture. Skopje. 34p.
 • Тошевска А. Б., Милевски И. (2007): Мојата татковина-географија; учебник за основно одделение за дијаспората. Стр. 1-40
 • Андоновски Т., Милевски И. (2003): Математичка географија, Универзитетски учебник, ПМФ
 • Андоновски Т., Милевски И. (2001): Практикум по геоморфологија (за интерна употреба на Институтот за географија-манускрипт)
 • Зиков М., Милевски И. (2001): Практикум по климатологија (за интерна употреба на Институтот за географија-манускрипт)

 

КРАТКИ АВТОРИЗИРАНИ (ОРИГИНАЛНИ) НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ СТАТИИ ОБЈАВЕНИ НА ИГЕО-ПОРТАЛОТ (www.igeografija.mk/Portal):

 1. Алексова Б., Милевски И. 2020: Мегапроект што може да го промени светот: Се гради најсложената машина во историјата на нашата цивилизација! (16.08.2020)
 2. Алексова Б., Милевски И. 2020: Најстарите езера во светот! (16.08.2020)
 3. Милевски И. 2020: Незаборавно доживување со кајче по езерото Козјак (31.07.2020)
 4. Милевски И. 2020: Езерото Градче и неговите атрактивности (22.07.2020)
 5. Милевски И. 2020: Излезе новиот број (52) на списанието Географски разгледи (21.07.2020)
 6. Милевски И. 2020: Карпински Езера – мистични природни езерца над с. Страцин (06.05.2020)
 7. Алексова Б., Милевски И. 2020: Кометата Атлас наскоро ќе помине покрај Земјата (11.04.2020)
 8. Алексова Б., Милевски И. 2020: Националниот парк Рила – една од најубавите природни атракции на Балканот (01.04.2020)
 9. Милевски И. 2020: Ноќва во 2 часот започнува летното сметање на времето! (28.03.2020)
 10. Милевски И., Алексова Б. 2020: Мистичните скаменети столбови во Ѓавоља Варош (20.03.2020)
 11. Алексова Б., Милевски И. 2020: Земјата ја демне космичка непогода (19.03.2020)
 12. Милевски И. 2020: Мистеријата на топчестите молњи (18.02.2020)
 13. Алексова Б., Милевски И. 2020: Што се метеори и зошто светат во различни бои? (06.02.2020)
 14. Милевски И. 2020: Зошто овој февруари има 29 дена? (01.02.2020)
 15. Милевски И., Алексова Б. 2020: Откриена досега најстарата позната ѕвезда во Вселената (29.01.2020)
 16. Милевски И., Трпчевска Анѓелковиќ Д. 2020: Што е тоа просторно планирање и зошто е толку неопходно? (23.02.2020)
 17. Милевски И. 2020: За „големината“ на научните работници (или експерти и квази-експерти) (23.01.2020)
 18. Милевски И., Алексова Б. 2020: 10-те најдлабоки пештери (пропасти) во светот (21.01.2020)
 19. Милевски И. 2019: Во познато меѓународно списание објавен труд за зонирање на теренот според подложност на свлечишта во Македонија! (15.11.2019)
 20. Милевски И. 2019: Преубавите долини на Шарските реки Бистрица и Габровница (9.11.2019)
 21. Милевски И. 2019: Циркот Рупа, најјужниот цирк во Македонија (26.10.2019)
 22. Алексова Б., Милевски И. 2019: Tеренска посета на Бислимска Клисура од студентите на ИЗСГ „Природник“ и ИДСБ (25.10.2019)
 23. Милевски И. 2019: Посета на професори и студенти од Универзитетот во Пиза (Италија) на Преспанскиот регион (30.09.2019)
 24. Милевски И. 2019: Во недела започнува зимата! (20.12.2019)
 25. Милевски И. 2019: Национален приоритет: концесии или зачувување на природата? (15.12.2019)
 26. Милевски И., Алексова Б. 2019: Првата карта на Титан детално ја „открива“ мистериозната површина на Сатурновиот сателит (24.11.2019)
 27. Милевски И. 2019: Колку глацијални езера има на Шар Планина? (24.11.2019)
 28. Милевски И. 2019: Во познато меѓународно списание објавен труд за зонирање на теренот според подложност на свлечишта во Македонија! (15.11.2019)
 29. Милевски И., Лепиткова С. 2019: Геопарковите не претставуваат закана за локалните економски активности (21.12.2019)
 30. Апостоловска Тошевска Б., Милевски И., Горин С. 2019: Одличен настап на македонскиот тим на 13-та Светската Олимпијада за геонауки, IESO-2019 (7.09.2019)
 31. Милевски И. 2019: Во светот се зголемува грижата за зачувување на геонаследството. Каква е состојбата кај нас? (31.07.2019)
 32. Милевски И. 2019: Ноќва ќе има делумно затемнување на полната Месечина! (16.07.2019)
 33. Милевски И., Боев И. 2019: Прво учество на претставници од Македонија на тренинг-работилницата за УНЕСКО геопаркови! (8.07.2019)
 34. Милевски И. 2019: Изработени модели на просечно траење, максимална и просечна височина на снежната покривка во Македонија! (5.07.2019)
 35. Милевски И. 2019: Користење на споредбена фотоанализа при мониторинг на релјефните форми и процеси! (4.07.2019)
 36. Милевски И. 2019: Утре ни пристигнува долго, жешко и „нестабилно“ лето! (20.06.2019)
 37. Милевски И., Талевски Х. 2019: За прв пат извршена виртуелизација и инвентаризација на гео-формите на локалитетот Маркови Кули кај Прилеп (6.06.2019)
 38. Алексова Б., Милевски И. 2019: Убавините на Рашковец – долината помеѓу Кратовските вулкани (05.03.2019)
 39. Милевски И. 2019: За водопадите кај с. Бродец кај Скопска Црна Гора (04.02.2019)
 40. Милевски И. 2019: Мистичните езерца „Орлови очи“ на врвот Ченгино Кале (31.01.2019)
 41. Милевски И. 2019: Да ги сочуваме Пехчевските додека не е предоцна (28.01.2019)
 42. Милевски И. 2018: Креирање на 3D фотореалистични модели на теренот со помош на дрон (21.10.2018)
 43. Милевски И. 2018: Пехчевски Буковиќ – стара вулканска купа со подзастриена природна убавина (27.08.2018)
 44. Милевски И. 2018: Врвот Ченгино Кале сепак не е најисточната точка во Република Македонија (26.08.2018)
 45. Темовски М., Милевски И. 2018: За прв пат ќе се изврши прецизна реконструкција на глацијалните фази на Јакупица, Мокра планина (13.07.2018)
 46. Милевски И. 2018: За уникатните, но подзаборавени „Базалтни плочи“ кај Куманово (04.04.2018)
 47. Милевски И. 2018: Колкава површина од Република Македонија припаѓа на сливот на Дунав (04.04.2018)
 48. Милевски И. 2018: Рекордно најдоцни зимско-пролетни снежни врнежи во ниските делови на Македонија (23.03.2018)
 49. Милевски И. 2018: Изработен ГИС модел на подрачје подложено на свлечиште во Република Македонија (07.03.2018)
 50. Милевски И. 2018: Колку високи врвови (над 2000 m) има Шар Планина (01.02.2018)
 51. Милевски И. 2017: Најјужните глечери на Балканскиот Полуостров (16.12.2017)
 52. Милевски И. 2017: Врз осноа на најнови дигитални висински модели добиени просечни височини и наклони на Европските држави (08.10.2017)
 53. Милевски И. 2017: Викенд предлог: Убавините на Кривошијска река на Шар Планина (24.08.2017)
 54. Милевски И. 2017: За земјотресите во Охридско од јуни и јули во 2017 година (05.07.2017)
 55. Милевски И. 2017: Каков е долгогодишниот тренд на температурите и врнежите во Македонија и колку навистина се менува климата (26.06.2017)
 56. Милевски И., Џивлиџиев Г. 2017: Кожув – една од најубавите планини во Македонија на која и заканува „смртна казна“ (20.04.2017)
 57. Милевски И. 2017: Кањонот Камник – слабо позната природна атракција во близина на Штип (14.02.2017)
 58. Милевски И. 2017: Шаркова дупка – мала, но интересна туристичка пештера кај с. Маврово (04.02.2017)
 59. Милевски И. 2017: Снежни рекорди во Македонија (19.01.2017)
 60. Милевски И. 2017: Едноставни постапки за креирање на реалистичен виртуелен лет (11.01.2017)
 61. Милевски И. 2017: Голак – планинската убавица над Делчево (03.01. 2017)
 62. Милевски И. 2016: Кој е најсеверниот, најјужниот, најзападниот и најисточниот град во Македонија? (24.12.2016)
 63. Милевски И. 2016: Како да се намали аерозагадувањето во Скопје? (28.11.2016)
 64. Милевски И. 2016: Огражден – планина која има што да понуди. (23.10.2016)
 65. Милевски И. 2016: За Скопскиот земјотрес од 11.09.2016 година. (2.10.2016)
 66. Милевски И. 2016: Се наближува зимското сметање на времето и дилемата дали воопшто ни е потребна „промена на времето“ (2.10.2016)
 67. Милевски И. 2016: Најголемите природни непогоди во Македонија во последните 100 години. (28.09.2016)
 68. Милевски И. 2016: Внимателно со локалитетот Куклица, инаку брзо ќе го загубиме (25.09.2016)
 69. Милевски И. 2016: До пред „само“ 2 милиони години, на територијата на Македонија беснееле жестоки вулкани (29.08.2016)
 70. Милевски И. 2016: За поплавата од 6 август: од мој агол (20.08.2016)
 71. Милевски И. 2016: Кои се причините за големата поплава на делови од Скопје, вечерта на 6.08.2016 година? (7.08.2016)
 72. Милевски И. 2016: Охридското Езеро има свој неверојатен „двојник“ на другиот крај на Светот (29.06.2016)
 73. Милевски И. 2016: Која е причината за честа појава на земјотреси во Македонија и на Балканскиот Полуостров? (22.05.2016)
 74. Милевски И. 2016: Таинствените камени „џинови“ на Урал (11.01.2016)
 75. Милевски И. 2016: Колку навистина е долга реката Вардар (9.01.2016)
 76. Милевски И. 2015: Натпросечно топол ноември во Македонија. Што се случува со климата? (18.11.2015)
 77. Милевски И. 2015: Колку изнесува „водната“ површина на Македонија? (12.11.2015)
 78. Милевски И. 2015: Истражувањата потврдија: супервулканот Кампи кај Неапол, не така одамна ја „пеплосал“ Македонија. Опасноста постои и денес! (9.11.2015)
 79. Милевски И. 2015: Викенд предлог: Јабланица – една од најубавите планини во Македонија! (3.11.2015)
 80. Милевски И. 2015: Колку зимско-спортски-скијачки планински центри и се потребни на Македонија? (19.10.2015)
 81. Милевски И. 2015: Како изгледа „Марсовата Македонија“? (8.10.2015)
 82. Милевски И. 2015: На која височина започнува вселената? (5.10.2015)
 83. Милевски И. 2015: Крајно време е Република Македонија да добие свој геопарк! (5.10.2015)
 84. Милевски И. 2015: Дали навистина е можен гром од ведро небо? (26.09.2015)
 85. Милевски И. 2015: Бесплатниот софтверски пакет QGIS стана сериозна ГИС алатка! (22.09.2015)
 86. Милевски И. 2015: Дури три града во Македонија лежат појужно од Гевгелија! (1.09.2015)
 87. Милевски И. 2015: Голем, но нерамномерен скок на интернет понудата на сместувачки објекти во Македонија! (30.08.2015)
 88. Милевски И. 2015: Зошто термометрите во возилата или на екраните покажуваат многу повисоки температури на воздухот од реалните? Како се мери реалната температура на воздухот? (13.08.2015)
 89. Милевски И. 2015: Која населба во Република Македонија е најблиску до море (13.07.2015)
 90. Милевски И. 2015: Киселичка пештера и нејзините тајни (13.07.2015)
 91. Милевски И. 2015: Коњска Дупка, најисточната пештера во Република Македонија (12.07.2015)
 92. Милевски И. 2015: Пештерите во околината на Делчево. (8.06.2015)
 93. Милевски И. 2015: Колку изнесува должината на сите патишта во Македонија? (28.05.2015)
 94. Милевски И. 2015: Corine Land Cover – незаменлив извор на податоци за користење на земјиштето (7.04.2015)
 95. Милевски И. 2015: Месец април во Македонија може да биде изненадувачки студен и снежен. (7.04.2015)
 96. Милевски И. 2015: Во Македонија има дури 45 планински врвови повисоки од 2500 м! (27.03.2015)
 97. Милевски И. 2015: Изработен растерско-дигитален литолошки модел на Република Македонија во висока резолуција. (22.03.2015)
 98. Милевски И. 2015: Потсетување на спектакуларното затемнување од 1999 година. (17.03.2015)
 99. Милевски И. 2015: Изработен прецизен дигитален модел на просечните температури и врнежи за подрачјето на Република Македонија. (19.02.2015)
 100. Милевски И. 2015: Влаина, неправедно „заборавена“ планина! (5.01.2015)
 101. Милевски И. 2014: Царев Врв има најдобри услови за развој на зимско-спортскиот туризам во источниот дел на Република Македонија (29.12.2014)
 102. Милевски И. 2014: Зошто Нова година е токму на 1 јануари? (28.12.2014)
 103. Милевски И. 2014: Езерото Калиманци располага со голем туристички потенцијал! (17.12.2014)
 104. Милевски И. 2014: Најголемите и најатрактивни пешачки висечки мостови во Македонија (20.10.2014)
 105. Милевски И. 2014: Македонија има 13 „вистински“ острови! (13.10.2014)
 106. Милевски И. 2014: Податоците потврдуваат: се менува климата во Македонија! (4.10.2014)
 107. Милевски И. 2014: За прв пат слободно достапни ноќни сателитски снимки на Земјата во висока резолуција (3.10.2014)
 108. Милевски И. 2014: За дроновите и нивната употреба во географијата. (3.10.2014)
 109. Милевски И. 2014: Ова лето (2014) беше едно од најладните и најврнежливите во Македонија од почетокот на векот! (24.09.2014)
 110. Милевски И. 2014: Сосема неоправдан е стравот за скорешен судир со опасен астероид (13.09.2014)
 111. Милевски И. 2014: Колку реки има во Македонија? (12.09.2014)
 112. Милевски И. 2014: Креиран извонредно детален дигитален висински модел на Република Македонија (14.04.2014)
 113. Милевски И. 2014: 110 години од катастрофалниот „пехчевски“ земјотрес, еден од најсилните во Европа! (3.04.2014)
 114. Милевски И. 2014: Кратово – град на средновековни кули и мостови (18.03.2014)
 115. Милевски И. 2014: Сочи – градот помеѓу морето и планините (13.02.2014)
 116. Милевски И. 2014: Во идниот период треба да се очекуваат се повеќе временски аномалии (20.01.2014)
 117. Милевски И. 2013: Може ли Скопје да има почист воздух? (22.12.2013)
 118. Милевски И. 2013: Најновите податоци покажуваат: просечниот наклон на Македонија е дури 15,1 степени (19.12.2013)
 119. Милевски И. 2013: Колку изнесува реалната топографска површина на Република Македонија (26.10.2013)
 120. Милевски И. 2013: Што се тоа „променливи ѕвезди“? (20.09.2013)
 121. Милевски И. 2013: Пехчево – мала, но прекрасна општина која треба да се посети! (27.07.2013)
 122. Ѓелова Е., Милевски И. 2013: Тиквешко Езеро – едно од најатрактивните вештачки езера во Македонија (28.06.2013)
 123. Милевски И. 2013: Пештерата Бела Вода кај Демир Капија, една од најдолгите во Македонија (13.05.2013)
 124. Милевски И. 2013: Речиси 40 години Ландсат сателитски снимки за подрачјето на Македонија (12.05.2013)
 125. Милевски И. 2013: За метеорот над Челјабинск во Русија (16.02.2013)
 126. Милевски И. 2012: Во колку часот по наше време настапува Новата година низ Светот (31.12.2012)
 127. Милевски И., Маневска М. 2012: Бројни новитети во 11-та верзија на ГИС софтверот Surfer (18.12.2012)
 128. Милевски И. 2012: Дали знаете како се мери височината на снегот? (16.12.2012)
 129. Милевски И. 2012: Овој декември значително постуден од вообичаеното (14.12.2012)
 130. Милевски И. 2012: Што е ветер, како се мери и прикажува (9.11.2012)
 131. Милевски И. 2012: Колку е голема и како настанала Вселената (7.11.2012)
 132. Милевски И. 2012: Медицинска географија – интересна интердисциплинарна научна област (27.10.2012)
 133. Милевски И. 2012: Најзагадените реки и езера во светот (12.10.2012)
 134. Милевски И. 2012: Речиси 1/5 од територијата на Македонија е под ризик од појава на свлечишта и одрони (10.10.2012)
 135. Милевски И. 2012: Дали Македонија е во вистинската часовна зона? (10.10.2012)
 136. Милевски И. 2012: Пештерата Убавица, една од најубавите во Македонија (15.09.2012)
 137. Милевски И. 2012: Која е разликата помеѓу локалното и зонското време (14.09.2012)
 138. Милевски И. 2012: Според просечната височина, Македонија е меѓу највисоките држави во Европа (12.09.2012)
 139. Милевски И. 2012: Во недела традиционално искачување на највисокиот врв во Македонија-Голем Кораб (6.09.2012)
 140. Милевски И. 2012: Global Mapper – толку едноставна, но толку корисна ГИС алатка (19.08.2012)
 141. Милевски И. 2012: Овој јуни и јули најжешки откако се вршат мерењата (18.08.2012)
 142. Милевски И. 2012: Најспектакуларните водопади во светот (15.08.2012)
 143. Милевски И. 2012: Супервулкан западно од Неапол и се заканува на Европа (5.08.2012)
 144. Милевски И. 2012: На која надморска височина се нашите градови (1.08.2012)
 145. Милевски И. 2012: Летно освежување до Титов Врв, вториот по височина врв во Република Македонија (24.07.2012)
 146. Милевски И. 2012: Високите подрачја на Осоговските Планини имаат голем, но неискористен туристички потенцијал (24.07.2012)
 147. Милевски И. 2012: 10-те најмали независни држави во светот (21.07.2012)
 148. Милевски И. 2012: Дали сме сами во Вселената (17.07.2012)
 149. Милевски И. 2012: Површината на Месечината е опасна за човекот (15.07.2012)
 150. Милевски И. 2012: Изберете ја вашата омилена дестинација за патување со помош на Tripadvisor.com (9.07.2012)
 151. Милевски И. 2012: Колку е висок највисокиот врв во Македонија (5.07.2012)
 152. Милевски И. 2012: Највозбудливите и најживописните патишта во Македонија (21.06.2012)
 153. Милевски И. 2012: Лазарополе – восхитувачка убавина на планината Бистра (20.06.2012)
 154. Милевски И. 2012: Уживајте во патешествието по интересната Бислимска Клисура кај Куманово (19.06.2012)
 155. Милевски И. 2012: Колку изнесуваат највисоките досега забележани јунски температури во Македонија (18.06.2012)
 156. Милевски И. 2012: Внимателно со научно-популарните информации, вести и статии (16.06.2012)
 157. Милевски И. 2012: Што е УВ индекс и зошто треба задолжително да го следиме во летните месеци (15.06.2012)
 158. Милевски И. 2012: Подгответе се за уште едно жешко лето во Република Македонија (10.06.2012)
 159. Милевски И. 2012: Во среда наутро, набљудувајте го извонредниот транзит на Венера преку Сончевиот диск (4.06.2012)
 160. Милевски И. 2012: Рускиот ГПС станува подобар од американскиот ГПС (4.06.2012)
 161. Милевски И. 2012: Неколку едноставни чекори да креирате своја (географска) веб страница (27.05.2012)
 162. Милевски И. 2012: Колку планини има во Република Македонија (27.05.2012)
 163. Милевски И. 2012: Најдолгите тунели во светот, на балканот и во Македонија (26.05.2012)
 164. Милевски И. 2012: Кои се причините за честите земјотреси во јужниот дел на Балканскиот Полуостров? (23.05.2012)
 165. Милевски И. 2012: Колкав е ризикот од удар на опасен астероид на Земјата (17.05.2012)
 166. Милевски И. 2012: Колку планети всушност има Сончевиот систем (14.05.2012)
 167. Милевски И. 2012: Камените столбови („цуцки“) во „Долината на плодноста“ кај Конопиште (1.05.2012)
 168. Милевски И. 2012: Македонија се поприсутна на Booking.com (30.04.2012)
 169. Милевски И. 2012: Убавините на Нежилово (30.04.2012)
 170. Милевски И. 2012: Здравјето и географијата (17.04.2012)
 171. Милевски И. 2012: Sports Tracker – извонредна ГПС апликација за „следење“ на вашето рекреативно движење (8.04.2012)
 172. Милевски И. 2012: Петте драматични периоди во Земјината историја (5.04.2012)
 173. Милевски И. 2012: Македонија на Google Earth е меѓу сателитски најдетално прикажаните држави (31.03.2012)
 174. Милевски И. 2012: Водопадите на Бабакарина Река кај Кратово (31.03.2012)
 175. Милевски И. 2012: Има ли потенцијални лежишта на нафта во Македонија (28.03.2012)
 176. Милевски И. 2012: Плачковица – планина која треба да се посети и доживее (24.03.2012)
 177. Милевски И. 2012: Најдалечното нешто што може да се види од Македонија (11.03.2012)
 178. Милевски И. 2012: Уште нешто интересно за географијата на Македонија (11.03.2012)
 179. Милевски И. 2012: Раткова Скала – всечена во карпите (3.03.2012)
 180. Милевски И. 2012: Колку точно е висок Монт Еверест (1.03.2012)
 181. Милевски И. 2012: Набљудувајте го ноќното небо кога сакате и од каде сакате преку Stellarium (27.02.2012)
 182. Милевски И. 2012: Зошто има чести појави на лавини долж патот Маврово-Дебар (26.02.2012)
 183. Милевски И. 2012: Козјак, Герман и Билино – неоткриена планинска убавина на севроистокот на Македонија (22.02.2012)
 184. Милевски И. 2012: Катар – најбогатата земја на Светот (22.02.2012)
 185. Милевски И. 2012: Интересни податоци за Охридското Езеро (21.02.2012)
 186. Милевски И. 2012: За имињата на месеците во годината (21.02.2012)
 187. Милевски И. 2012: 5-те најопасни планини (планински врвови) во светот (18.02.2012)
 188. Милевски И. 2012: Македонија ја очекува зголемена опасност од лавини, одрони, свлечишта и поплави (17.02.2012)
 189. Милевски И. 2012: Интензивните снежни врнежи не се нешто невообичаено за Македонија (13.02.2012)
 190. Милевски И. 2012: Посета на Истанбул – градот на два континента! (13.02.2012)
 191. Милевски И. 2012: Климатски рекорди на Земјата (6.02.2012)
 192. Милевски И. 2012: Се менува климата во Македонија? (30.01.2012)
 193. Милевски И. 2012: Термоминералните извори во североисточна Македонија-идни спа центри (30.01.2012)
 194. Милевски И. 2012: Дали од Солунска Глава може да се види Солун? (29.01.2012)
 195. Милевски И. 2012: Има ли опасност од блиски вулкански ерупции? (25.01.2012)
 196. Милевски И. 2012: Неколку совети за избор и користење на телескоп (23.01.2012)
 197. Милевски И. 2012: Колку студено може да биде во Република Македонија? (16.01.2012)
 198. Милевски И. 2012: Покрај Голем Град, во Македонија има уште десетици други острови! (14.01.2012)
 199. Милевски И. 2012: Колку езера има во Република Македонија? (11.01.2012)
 200. Милевски И. 2012: Познати јавни личности географи (8.01.2012)
 201. Милевски И. 2012: Ерозија на земјиштето-значаен проблем за Република Македонија (8.01.2012)
 202. Милевски И. 2012: Лесново и Лесновскиот кратер-природна и духовна убавина!
 203. Милевски И. 2012: Што е Нова година и зошто ја прославуваме?
 204. Милевски И. 2011: Почнува зимата. Зошто имаме годишни времиња?
 205. Милевски И. 2011: Интересни географски факти за Македонија.
 206. Милевски И. 2011: За климата на Република Македонија.
 207. Милевски И. 2011: Кундино и Кундинско Езеро-убавини меѓу изгаснатите вулкани.
 208. Милевски И. 2011: За хидрографските одлики на Крива Река.
 209. Милевски И. 2011: Што се случува со Сонцето?
 210. Милевски И. 2011: 10-те најкатастрофални земјотреси во Светот во последните 500 години.
 211. Милевски И. 2011: Кукуљето-втора Куклица во Република Македонија.
 212. Милевски И. 2011: Мелови-интересни релјефни појави во Малеш и Пијанец.
 213. Милевски И. 2011: Последните неоткриени племиња во Светот.
 214. Милевски И. 2011: Што е мегалитска опсерваторија?
 215. Милевски И. 2011: Нови истражувања на Куклица.
 216. Милевски И. 2011: 10-те можеби најубави високи врвови во Република Македонија.
 217. Милевски И. 2011: Памуккале-феноменот на Турција.
 218. Милевски И., Димитровска В. 2011: Нешто ново за Цоцев Камен-чудото од карпа.

 

ПРЕВОДИ НА КНИГИ:

 • Holden J. (2008): An Introduction to Physical Geography and the Environment. Prentice Hall, преведени 500 страни од вкупно 800 во книгата и извршена стручна рецензија.
 • Roger J. Tayler (1993): Galaxies: Structure and Evolution, Cambridge University Press, 224 pages-Роџер Ј. Таилер (1993): Галактики: Структура и еволуција, 224 страни, комплетен превод од англиски на македонски за проектот ПЕКСНАС, 1999 (рецензиран)
 • Paul L. Knox, Sallie A. Marston (1997): Places and Regions in Global Context: Human Geography, Prentice Hall, 526 pages-Пол Кнокс, Сали Марстон (1997): Местата и религиите во глобалниот контекст, 526 страници, комплетен превод од англиски на македонски за проектот ПЕКСНАС, 1998 (рецензиран)
 • Jerry Wackman (1992): An Introduction to Astronomy, Stars, Galaxies, Universe, Kendall Hunt Pub Co, USA, 219 pages-Џери Ваксман (1992): Вовед во астрономијата, ѕвезди, галактитки, вселена, 219 страници-комплетен превод од англиски на македонски за проектот ПЕКСНАС, 1997 (рецензиран)

 

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ:

 1. Стратегија за рамномерен регионален развој за периодот 2020 – 2029. Министерство за локална самоуправа на РМ, Скопје. (задолжен за изработка на дигитални тематски карти). 2020.
 2. Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Study of the projected Wind Farm Bashaid-Vojvodina (study for the impact of geology, geomorphology and other physical-geographic elements). Through Biomaster-Skopje. 2020
 3. Подготовка на досие за номинација на Маркови Кули во постојаната листа на светското наследство при УНЕСКО. МЖСПП, преку „Друштво за заштита на природата“, Клучен експерт за геоморфологија. Скопје, 2020.
 4. „Подготовка на материјали за промоција на Источен плански регион како атрактивна дестинација за еко туризам“. Центар за развој на ИПР, Штип – Програма за зачувување на природата, преку „Друштво за заштита на природата“, Клучен експерт за природни атракции во туризмот, 2020.
 5. Improving management of protected areas: “Revision of zones and their boundaries within the protected area “Tikves”. Consultant for GIS. UNDP, 2020.
 6. Environmental Impact Assessment (EIA) Study for the Highway “Skopje – Blace” (part for the impact of geology, geomorphology and other physical-geographic elements). Through Dekons-Ema, Skopje. 2020.
 7. GECCOSPARK – Promotion of geological, ecological, and cultural-historic heritage in North Macedonia through creation of geoparks. GAJA-CER – Skopje. Expert for GIS, erosion and visualization. Skopje, 2020.
 8. Sustainable and Inclusive Balanced Regional Development in North Macedonia. Ministry of Local Self Government, with support of SDC. Expert for GIS mapping. Skopje, 2020.
 9. Environmental Impact Assessment (EIA) Study for the Revitalization of the Railway “Kosovo Polje – Podujevo” (part for the impact of geology, geomorphology and other physical-geographic elements). Through Dekons-Ema, Skopje. 2019-2020
 10. Изработка на „Интегриран текст на План за управување со НП Пелистер (2019-2029), изработка на СЕА и организирање на постапка за негово усвојување“. Експерт за геодиверзитет. Преку ДЕКОНС-ЕМА, Скопје, 2019-2020.
 11. Инвентаризација на Рипариските хабитати со опис на нивните карактеристики во Скопскиот регион. Консултант за ГИС мапирање и далечинска детекција. УНДП, преку Друштво за заштита на природата на Македонија, Скопје, 2019.
 12. Изработка на студија за ревалоризација на НП Пелистер (дел за геоморфологија). ЈУ НП Пелистер, преку ДЕКОНС-ЕМА, Скопје, 2019
 13. Истражувања и подготовка на досие за апликација на геопарк Лесново за членство во Глобалната мрежа на геопаркови при УНЕСКО. УГД, преку Центар за развој на Источен Плански Регион – Штип, 2019.
 14. “TERA VINO”, Development of study on oenotourism. External consultant. IPA-CBC MK-GR; Through BDS Consulting, Skopje, 2019-2020.
 15. Improving management of protected areas: “Revision of zones and their boundaries within the protected area “Park Forest Vodno”. Consultant for GIS. UNDP, 2019.
 16. Програма за зачувување на природата – Фаза 2. Компонента: „Воспоставување на нови заштитени подрачја“. „ЗП Осогово“ и „ЗП Ченгино Кале“ – студии за геолошки, геоморфолошки и други природно-географски вредности. МЕД, преку Центар за развој на ИПР, Швајцарската SDC, HELVETAS и Фармахем од Скопје. 2018.
 17. Improving management of protected areas: “Revision of zones and their boundaries within the Monument of Nature “Canyon Matka”. Consultant for Geomorphology and GIS. UNDP, 2018.
 18. Environmental Impact Assessment (EIA) Study of the projected OHTL “Selac” (study for the impact of geology, geomorphology and other physical-geographic elements). Through Biomaster-Skopje. 2018
 19. Improving management of protected areas: “Monument of Nature Markovi Kuli”. Component: “Preparation of an inventory and a monitoring plan of the most significant geomorphological features in “Markovi Kuli” Monument of Nature”. EU, through UNDP and with support of MOEPP, 2018
 20. Improving management of protected areas: “Monument of Nature Markovi Kuli”. Component: “Creation of GIS database and 3D modeling of the most significant geomorphological features in Markovi Kuli Monument of Nature”. EU, through UNDP and with support of MOEPP, 2018
 21. Environmental Impact Assessment (EIA) Study of the projected Wind Farm Chichavica (study for the impact of geology, geomorphology and other physical-geographic elements). Through Biomaster-Skopje. 2018
 22. Development of a Register of Potentials for Rural Tourism in East Planning Region. UNDP with EPR, through BDS Consulting, Skopje, 2017
 23. Geochronology of glacial landforms and cave sediments in Macedonia and implications for Quaternary landscape evolution in the Central Balkan Peninsula. ATOMKI, Hungarian Academy of Sciences. 2017-2020
 24. Achieving biodiversity Conservation through Creation and Effective Management of Protected Areas and Mainstreaming Biodiversity into Land Use Planning. Coordinator of research group for physical geography and erosion on Shara Mountain. DUT with UNEP, 2017-2019
 25. Think nature, water and culture – be an EU tourist. Component: Elaboration and production of digital map of the Lipkovo region. EU, IPA-CBC Bulgaria – FYR of Macedonia (Lipkovo Municipality), 2017
 26. Оценка на влијание врз животната средина на Коридор 8, секција 3 (дел за геоморфологија). Преку Деконс-Ема Скопје, 2017
 27. Преглед на најзначајните туристички вредности во општина Делчево. Општина Делчево, 2016
 28. Изработка на елаборат за „Оценка на влијанието врз животната средина на далекуводот Берово-Иловица“ (дел за геологија, тектоника и геоморфологија), 2016
 29. Изработка на „Елаборат за валоризација на природна реткост Киселичка Пештера“, стручен соработник, ДЗПМ, Скопје, 2016
 30. Изработка на „Елаборат за валоризација на природна реткост вулкански бомби – Неокази“, стручен соработник, ДЗПМ, Скопје, 2016
 31. Студија за валоризација на Скопска Црна Гора – дел за геологија и геоморфологија. Таргет комуникации-ДООЕЛ, Скопје. Нарачател: град Скопје, 2015/2016
 32. IPA CBC 2014/351-547: “Tourism – Open Door for Cross-border Cooperation”. Студија за туристичко искористување на природните вредности на Општина Гостивар и Маврово и Ростуше – експерт за природно наследство. ИДЕА ОК, Скопје, 2014-2016
 33. Промоција на природни вредности Лесновски кратер. Експерт за геоморфологија. Друштво за заштита на природата на Македонија, Скопје. 2015
 34. Изготвување на Монографија за Осоговските Планини. Експерт за геоморфологија. МЕД, Скопје, 2015.
 35. Национална стратегија за заштита на природата. Клучен експерт за геоморфологија. Нарачател: Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ. Финансирано од Швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC). Преку: ГЕОМАП, Скопје, 2015-2016.
 36. Изработка на План за управување со „Заштитено подрачје Вевчански Извори“. Експерт за геоморфологија. 2015.
 37. Изработка на прецизна дигитална улична вектор-навигација за градовите и поголемите населени места во Македонија, за светската навигациска компанија ТомТом (преку Тримакс Картографија, Скопје). Главен експерт за геоинформациски и ГИС решенија. 2015.
 38. Изработка на стратегија за развој на туризмот во источен плански регион со акционен план (2015-2024), Центар на ИПР-Штип; Раководител на експертски тим при конзорциумот: Идеа ОК-БДС Консалтинг, Скопје, 2014-2015.
 39. Студија за мапирање на туристички рути во Североисточен плански регион. Центар за развој на СИПР, Куманово; БДС-Консалтинг, Скопје, 2014
 40. Бислимска Клисура, потенцијал за равој на алтернативен туризам во Североисточниот плански регион: Изработка на Студија за валоризација на природни и културни потенцијали во Бислимска Клисура во функција на туристички развој со идејно урбанистичко решение на потег од 7 км по течението на Клисура., Центар на СИПР, Куманово, 2014
 41. Туристичко уредување на Бислимската клисура – I – поставување на информативни табли. Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на Република Македонија-Општина Куманово, 2014
 42. FAO Country Programme Framework (CPF); Project: TCP/MCD/3402; GIS & Digital Mapping Expert, 2013-2014.
 43. Joint Applicable Research for Natural Recourses Preservation and Environmental Protection in the Cross border Region within the Municipalities of Pehchevo and Simitli, IPA CBC Programme between Bulgaria and the Republic of Macedonia 2007-2013 (Call No. 2007CB16IPO007-2011-2). Раководител на експертскиот тим при БДС Консалтинг, 2012-2013.
 44. Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка. ПМФ-Институт за географија, 2011-2013.
 45. Локалитет Куклица. Дел од проектот за „Најзначајните вредности на културното и природното наследство на Република Македонија“. Министерство за култура на РМ, 2011
 46. Estimation of contemporary (erosional-denudation) geomorphological processes on Ograzden, Malesevo and Vlaina Mountain and their relation with land-use change. Билатерален проект со Бугарија, раководител, МОН на РМ, 2008-2010.
 47. Создавање на предуслови за основа за развој на туризмот во Североисточниот плански регион-Фаза 1: Студија за одржливо искористување на природните ресурси. Центар за развој на СИПР-Министерство за локална самоуправа, 2010
 48. ЕДУБУНТУ, обука на наставници од средните училишта во Република Македонија за Linux базираниот програмски пакет, финансиран од Владата на Република Македонија МОН на РМ, 2009.
 49. Осоговскиот масив во Балканскиот зелен појас. Геоморфолошка студија за Осоговските Планини. МЕД, 2008.
 50. Македонците во Словенија и Словенците во Македонија, меѓународен проект со Република Словенија под раководство на доц. д-р Мирјанка Маџевиќ, МОН на РМ, 2006-2007.
 51. Популациско географски проучувања на наталитетот во Република Македонија, под раководство на доц. д-р Мирјанка Маџевиќ, МОН на РМ, 2006-2007.
 52. Анализа на флуктуации на температурата на воздухот во Скопје и нивно значење за заштита на воздухот од загадување под раководство на проф. д-р Михајло Зиков, 2003.
 53. Утврдување на потеклото на водите од поголемите карстни извори на планината Бистра и предлог мерки за заштита од можни загадувања – Утврдуваање на потеклото на водите од карстниот извор Казани на реката Студенчица под раководство на проф д-р Драган Василески, МОН на РМ, 2002-2004.
 54. Географски лексикон на Република Македонија под раководство на проф. д-р Васа Даскаловски МОН на РМ, 1998-2002.
 55. Геоеколошки состојби и проблеми во североисточниот дел на Република Македонија и мерки за заштита под раководство на проф.д-р Александар Стојмилов, МОН на РМ, 1997-1999;

 

КАРТИ, ПОДЛОГИ И ГИС ПРОДУКТИ:

 1. 2019: 20 тематски карти за подрачјето на СП Маркови Кули, како дел од проектот: Improving management of protected areas: “Monument of Nature Markovi Kuli”.
 2. 2018Аерофото-ортофото снимка (5 cm) на ридот Маркови Кули кај Прилеп, како дел од проектот: Improving management of protected areas: “Monument of Nature Markovi Kuli”.
 3. 2018: Ултрапрецизен (10 cm), дронски добиен стерео дигитален висински модел (digital elevation model) на ридот Маркови Кули кај Прилеп, како дел од проектот: Improving management of protected areas: “Monument of Nature Markovi Kuli”.
 4. 2017: Дигитална основа на работните карти за Македонија, Европа со Азија и Америка со Австралија. Преку АД Просветно Дело, Скопје.
 5. 2017: Изработка на туристичка карта на Општина Липково. Преку БДС-Консалтинг, Скопје.
 6. 2016: Изработка на 3Д карти на 6 велосипедски туристички патеки во Република Македонија. АППТРМ. Преку Тримакс, Скопје.
 7. 2016: Изработка на 3Д карти за 37 пешачки и велосипедски туристички патеки во Република Македонија. АППТРМ. Преку Тримакс, Скопје
 8. 2015: Педолошка карта на Република Македонија во размер 1 : 50 000. Дигитално-картографска и ГИС подготовка. Издавач: Земјоделски Институт Скопје. Финансирано од ФАО. Печат: Тримакс Картографија, Скопје.
 9. 2015: Педолошка карта на Република Македонија во размер 1 : 200 000. Дигитално-картографска и ГИС подготовка. Издавач: Земјоделски Институт Скопје. Финансирано од ФАО. Печат: Тримакс Картографија, Скопје.
 10. 2015: Дигитални навигациски ГПС карти на Република Македонија за TomTom. Преку: Тримакс Картографија, Скопје
 11. 2015: Corine Land Cover дигитална карта во размер 1:25.000 за подрачјето на планината Огражден.
 12. 2015: Тематски карти за ЈП Водовод и Канализација, Скопје, Преку: Тримакс Картографија, Скопје
 13. 2014: ГЕОГРАФСКИ АТЛАС НА СВЕТОТ. Во издание на Просветно Дело А.Д. Скопје
 14. 2014: Збирка на дигитални карти на Светот
 15. 2014: 10 туристичко-информативни карти за подрачјето на Бислимска Клисура кај Куманово, Тримакс, Скопје
 16. 2013: Туристичка карта на Осоговските Планини, Тримакс, Скопје
 17. 2011: Туристичка карта на Североисточниот плански регион, Центар за развој на СИПР, Куманово
 18. 2011: Туристичка скица на локалитетот Куклица, на англиски и македонски јазик, http://kuklica.50webs.com/new research.htm
 19. 2010: ГИС на туристичките атрактивности во Североисточниот плански регион, Центар за развој на СИПР, Куманово
 20. 2008: Туристичка карта на Општина Липково (коавторство со д-р Аслан Селмани), Општина Липково
 21. 2005: Дигитална висинска 3Д подлога за карта на Република Македонија (врз основа на 3″SRTM Digital Elevation Model, со д-р Благоја Маркоски)
 22. 2005: Карта-туристичка разгледница на Република Македонија (коавторство со д-р Драган Василески)
 23. 2004: Мали географски карти на Бистра, Дешат и Пелистер за повеќе географски монографии
 24. 2004: Географски карти на Бистра за ИДСБ
 25. 2001: Virtual flight модел на Кумановската Котлина изработен во Bryce 3D
 26. 2001: Повеќе тематски карти за Кумановската Котлина.

 

УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И КОНГРЕСИ:

 1. International Intensive Course on Geoparks 2019: “UNESCO Global Geoparks – Climate Change Adaptation and Natural Disaster Mitigation”, Lesvos, Greece. 31.05-10.06-2019.
 2. Smart Geography – 100 years Bulgarian Geographical Society, Sofia, Bulgaria, 2-4.11.2018
 3. Geoparks and Modern Society – protection, promotion and sustainable use of Earth heritage in park environment. Belogradchik, Bulgaria, 12-13.10.2018
 4. Меѓународен научен собир „Биогеографска целина Маркови Кули : Природни содржини и културни вредности. Прилеп 20-21.09.2018
 5. ICC&GIS-2018 (International Conference of Cartography and GIS). Sozopol, Bulgaria, 17-23.06.2018
 6. DLeaP Water Safety and Crisis Management, Business Continuity Essentials for Disaster Management, IAWD, Vienna, 26-30.03.2018
 7. SCERIN-5 workshop: Land cover changes and natural hazards – integrated watershed and forest management for environmental, economic and political stability. Pecs, Hungary, 20-23.06.2017
 8. Trans-Atlantic Training TAT-5: Multi-sensor Approaches in the Land Use/Land Cover Change. Pecs, Hungary, 16-20.06.2017
 9. International Scientific Conference of Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission, Postojna, Slovenia. 13-17.09.2016
 10. Geomorphometry for Natural Hazards Modelling. Geomorphometry, 2015, Poznan, Poland. 22-26.06.2015
 11. International Scientific Conference Geobalcanica 2015. Skopje, 5-7.06.2015
 12. International Scientific Conference “Sustainable Mountain Regions: Make Them Work”. Borovets, Bulgaria. 14-16.05.2015
 13. 5th International Conference of Cartography and GIS, Varna, 16-20.06.2014
 14. Space, Ecology, Safety (SES) -2013, 9th Scientific Conference, Space Research and Technology Institute-Bulgarian Academy of Sciences (SRTI-BAS), Sofia, 20-22.11.2013
 15. Natural Hazards – Links between Science and Practice, Beograd, 8-11.10.2013
 16. Problems and perspectives of hilly mountain areas, International symposium, Ohrid, 12-15.09.2013
 17. 8th IAG International Conference on Geomorphology – Paris, 27-31.08.2013
 18. First Election Meeting and Strategy Planning Workshop of the SEEmore (part of MRI) Steering Committee, Sofia, 22-23 March, 2013
 19. Medical Geography Symposium with International Participation “Traditions and modernity in medical geography and disaster medicine”, Sofia, 25-26 October 2012
 20. International Conference Environment-Landscape-European Identity. Bucharest, Romania, 4-6.11.2011
 21. IAG/AIG Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, CBDRWG, Ostravice, Czech Republic, 17-20.10.2011
 22. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26.09.2010
 23. Четврти Конгрес на МГД, Дојран, 2010
 24. Трет симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Струга, 2010
 25. International Conference on “Sustainable Development of the Mountain Regions in Southeastern Europe – Perspectives and Challenges” 24-26 April, 2009 Borovets/Sofia, 2009, Bulgaria
 26. International Conference of the „Land Conservation“ – LANDCON 0905 Global Change – Challenges for Soil Management, Tara, 26-30.05.2009, Serbia
 27. Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009
 28. Учесник на трибини за развој на алтернативниот туризам во Република Македонија (2008/09)
 29. International Conference GIS 2008, Fatih University, Istanbul, 2-5.7.2008, Turkey
 30. First Joint Congress IAG, HILS-IAGeomhaz, Bochum, 8-12.09.2008, Germany
 31. International Conference Erosion 2007, Belgrade, 21-25.09.2007, Serbia
 32. Научен симпозиум: Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид, 30.03-01.04. 2006 година
 33. Присуство на предавањата на светкиот експерт за ерозија, проф. D. Walling на Шумарскиот факултет во Белград, мај 2006 година.
 34. Семинар за креативно учење и ЕКТС, Охрид, 23-26.11.2006 година
 35. Трет конгрес на географите од Република Македонија, Скопје, 2005
 36. Седми Национален конгрес за медицинска географија, Софија, 27-30 октомври 2005 година
 37. Регионален собир за развој на Осоговскиот регион, Пониква, 2005 година
 38. International Seminar of Non-Government organizations about Climate Change Actions, Budapest, 2003, Hungary
 39. Прв симпозиум на друштвото за геотехника, Охрид, 26-28 јуни 2002 година
 40. International Conference in the Honour of Dimitar Yaranoff, Varna, 6-9.09.2002, Bulgaria
 41. Научен собир: „Пелистер и можностите за развој на туризмот и еколошката заштита во потпелистерските села“, Битола, 2001
 42. Симпозиум „Нови форми на настава-Интерактивна настава“, Струга, 2000
 43. Втор конгрес на географите од Република Македонија, Охрид, 2000
 44. Симпозиум за заштита на животната средина долж коридорот 8, Софија 1999
 45. Семинар за детекција на сателитски снимки , ДЗГР, Скопје 1998 (на англиски)
 46. Прв конгрес на еколозите со меѓународно учество, Охрид, 1998
 47. Геолошка работилница Петница `97, семинар за аерофотодетекција и користење на специјализиран софтвер, Ваљево, Република Србија, мај 1997

 

СТРУЧНО-НАУЧНИ ПРЕДАВАЊА:

 1. Милевски И.: Природни непогоди во Република Македонија, со посебен осврт на поплавата и земјотресот во Скопје оваа година. Предавање за ученици од средното образование во склоп на настанот „Ноември-месец на науката“, City Mall, Скопје 18.11.2016
 2. Милевски И.: Природне непогоде у Републици Македонији са посебним освртом на поплаву и земљотрес у Скопљу 2016. Географски факултет, Београд, 7.11.2016
 3. Милевски И.: Гео-вредности и туристички потенцијали на Делчевско (Пијанец). Во рамките на проектот: Програма за зачувување на природата во Македонија. Делчево, 6.08.2016
 4. Милевски И.: Геовредности на Лесновскиот кратер и можностите за нивна валоризација, Во склоп на проектот за промоција на геовредностите на Лесново. Пробиштип, 24.02.2016
 5. Милевски И.: Презентација на содржини поврзани со Земјата и Вселената во предметот Природни науки. Семинар за наставници по географија од Република Македонија, во организација на МГД. Скопје, 21.03.2015
 6. Милевски И.: Софтверски пакети во наставата по географија. Стручен семинар за наставниците по географија од Република Македонија. Скопје, 17.03.2014
 7. Милевски И.: Стручно предавање за природните ресурси во СИПР, на работилницата во Липково како дел од проектот: „Создавање на предуслови за основа за развој на туризмот во Североисточниот плански регион“, Липково, 2010
 8. Милевски И.: Нови сознанија и пристапи во физичката географија. Стручен семинар за наставниците по географија од Република Македонија. Скопје, 23.01.2009
 9. Милевски И.: Примена на компјутерско-информатички технологии во наставата по географија. Стручен семинар за наставниците по географија од Република Македонија. Скопје, 18.01.2008

 

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ:

 1. Член на Претседателството на Македонското географско Друштво (2008-2015)
 2. Член на IAG- International Association of Geomorphologist’s – National delegate for Macedonia;
 3. Член на Извршниот Комитет на MRI-SEEmore (Mountain Research Iniciative-South East Europe);
 4. Член на меѓународниот уредувачки одбор на списанието „Зборник радова“ на Географскиот факултет во Белград (2011-);
 5. Главен и одговорен уредник на списанието Географски разгледи (2009-);
 6. Рецензент на интернационалното списание Land degradation & Development при Willey InterScience;
 7. Член на уредувачкиот одбор на списанието Билтен за физичка географија;
 8. Координатор за ЕКТС при Институтот за географија (2006-2012);
 9. Член на комисијата за јавни набавки при Институтот за географија;
 10. Покренувач и администратор на Веб-страницата на Институтот за географија (2004-2011);
 11. Изработувач и воспоставувач на новата веб страница на Институтот за географија (2011-);
 12. Покренувач и уредник на ИГЕО-порталот-првиот географски портал во Република Македонија (2011-);
 13. Автор на над 200 статии на ИГЕО-порталот (2011-) http://www.igeografija.mk/Portal;
 14. Член на компјутерски центар при ПМФ;
 15. Учесник во реализација на државните натпревари по географија во периодот 1997-2002 и 2008-2010 година;
 16. Учество во 2 емисии на ТВ Куманово Еко Журнал, 1997, 2000 година;
 17. Учество во десетина радио емисии на МРТВ за популаризација на географијата, март 2004, септември, октомври 2016 година;
 18. Учество на повеќе ТВ-настапи на телевизиите Канал 5, А1, како и во документарниот филм за Куклица;
 19. Технички секретар на Институтот за географија во периодот 1996-1997 година;
 20. Учесник во комисии за државните натпревари на Народна техника-секција за физичка географија во периодот 1997-2005 година;
 21. Организација на повеќе теренски истражувања за студентите од географија (Бислимска клисура, 1998; Бела Вода, 1999; пропаст Маркова Куќа, 1999; Куклица, 2004);
 22. Иницијатор за обновување на истражувачко друштво на студенти географи (од 1997-2004 година);
 23. Изготвувач на повеќе веб-страници како http://kuklica.50webs.com
 24. Учесник на трибини за развој на алтернативниот туризам во Република Македонија (2008/09)

 

ОСТАНАТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ

 • Работа со специјализирани ГИС софтверски пакети (ArcGIS, SAGA GIS, Global Mapper, GS Surfer, MicroDEM, AutoCAD MAP…);
 • Тридимензионална дигитализација и виртуелизација на теренот;
 • Изработка на повеќе ГИС апликации, виртуелни модели и карти;
 • Активно зборување на англиски и на француски јазик;
 • Планинарење, спелеологија.

Comments are closed.