Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Entries tagged with "индустрија"

Автомобилската индустрија во Светот денес

Автомобилската индустрија пионерските чекори ги напра­вила во Герма­­нија, потоа во Франција, Велика Британија, САД итн. Оваа инду­стриска гранка од при­чина што овозможува ,,по­стоење на низа други инду­стри­ски гранки со кои неминовно кооперира главно е својствена на инду­стри­ски и техни­­чки развиени земји,, (Кироски, 1981). Истата покажува интересна дина­ми­ка на развој со одредени осци­ла­ции посебно од осумдесетите години на мина­тиот век па наваму. Од го­ди­ни­те на т. н. Златното време на авто­мо­билската индустрија со прои­зво­дство од 35,6 милиони автомобили во 1989 го­­дина и 35,7 милиони авто­мо­би­ли во 1990 година (Дамев, 1996), прои­зво­дството се зголемило за близу 70 % во 1999, до над 80 % во 2008 година со про­­­­и­­зводство на 61,7 милиони во­зила. Интензивниот пораст на прои­зво­дството е резултат на растот на авто­­мо­­билската индустрија како кај ста­ри­те производители, така и кај зе­мјите … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Промени на светската индустриска карта

Промени на светската индустриска карта

7.12.2011.  Автор: д-р Билјана Апостоловска Тошевска Индустриската карта на светот проследена од почетоците на инду­стри­­јата, до денес е видно изменета. Посебно нагласени измени се евиде­нти од средината на минатиот век па наваму и тоа кај поедини индустриски гранки како црна­та металургија, машинската, електронската и електро­техни­чка­та инду­стрија. Иако причините за промени во географската разместеност се разно­видни како од економска, географска и политичка природа, податоците посо­чу­ваат на тоа дека тежиштето на црната металургија е нагласено поме­сте­но кон азискиот … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Колку се чека за вработување во Република Македонија?

7.12.2011.  Автор: д-р Билјана Апостоловска Тошевска Според расположливите податоци од АВРМ во 2010 година најголемо про­центу­ално учество имаат невработените со време на чекање повеќе од 8 години кои уче­ствуваат со 30 % од вкупниот број на невработени лица. Овде поголемо е учеството на машката невработена популација (60,7%), наспроти женските лица (39,3%), што според сознанијата од теренот се резултат на структурата во стопанството и присутниот се­ктор на дејности каде женската популација има поголеми можности за вработување (текстилна … Read entire article »

Filed under: Географски вести