Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "Куманово"

За уникатните, но подзаборавени „Базалтни плочи“ кај Куманово!

За уникатните, но подзаборавени „Базалтни плочи“ кај Куманово!

4.04.2018 На 10-тина километри североисточно од градот Куманово, во атарот на с.Младо Нагоричане се наоѓа една од најуникатните појави на фосилен вулкански релјеф во Република Македонија – познатите „базалтни плочи“. Станува збор за 8 ридести возвишенија со релативна височина од 50 до 100 m, најчесто со купест изглед и зарамнети на врвот. Овие возвишенија се остатоци од пространа вулканска структура формирана со разлевање на базична (течна) лава на голема површина, пред околу 10 милиони години. Уште … Read entire article »

Filed under: Викенд предлог, Чудесна Македонија

За исчезнатото село Бислим кај Куманово

За исчезнатото село Бислим кај Куманово

30.06.2016 Бислим била мала претежно сточарска населба. Се наоѓала на варовничка подлога на надморска височина од околу 350 м помеѓу соседните села Пчиња на југ и Доброшане на север, од десната страна на реката Пчиња. Бислим било мало македонско село. Имало посебен атар со големи пасишта, мали ниви и шума. Во пописот на населените места од Нагоричка нахија е заведен како Бисли. Според пописниот дефтер од 1519 година селото бројало 11 христијански семејства и 4 неженети, а … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Уживајте во патешествието по интересната Бислимска Клисура кај Куманово

Уживајте во патешествието по интересната Бислимска Клисура кај Куманово

19.06.2012 Во непосредна близина на градот Куманово, низводно од вливот на Кумановка во Пчиња, природата ја изградила прекрасната Бислимска Клисура, која по своите карактеристики е меѓу најинтересните во Република Македонија. За клисурата и нејзините богатства малкумина знаат, иако станува збор за природна реткост која е оддалечена само 5 км од градот. Под името Бислимска клисура, е опфатен делот помеѓу ридот Краста од западната и ридот Голиќ од источната страна, односно длабоко всечената долина на реката Пчиња од … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Термоминералните извори во североисточна Македонија – идни спа-центри?

Термоминералните извори во североисточна Македонија – идни спа-центри?

29.01.2012 Во североисточниот дел на Република Македонија (сливот на Пчиња со Крива Река) има околу 500 регистрирани извори. Најголем број од изворите се со слаб капацитет (издашност) и најчесто се наоѓаат во планинските подрачја, под високите врвови и во долинските страни. Планинските извори се слабо-минерални, студени и одлични за пиење. Некои од нив се користат за полнење на вода. Покрај обични, на неколку места во оваа област се регистрирани појави на термоминерални извори и тоа кај … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Лишков Пештер – најубавата пештера во Кумановско…

Лишков Пештер – најубавата пештера во Кумановско…

21.11.2011. Автор: д-р Ивица Милевски. Во Кумановската област, до денес се регистрирани и истражени неколку мали пештери изградени во варовници или мермери, меѓу кои има и неколку поинтересни. Во таа смисла посебно внимание заслужува пештерата Лишков Пештер, долга само околу 60 метри, која подетално е истражувана во периодот 1995-1998 година. Лишков пештер, се наоѓа во средишниот дел на кратката Бислимска Клисура, на околу 6 км јужно од Куманово (кај ридот Краста), во делот каде реката Пчиња силно … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Advertisment ad adsense adlogger