Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Entries tagged with "население"

Интересни факти за пописите

Интересни факти за пописите

Според дефиницијата, попис претставува сложена статистичка операција на територија на една држава во еден даден момент. Преку пописите се создава јасна слика за бројноста на населението како и сите негови белези или со други зборови, се обезбедуваат информации за квантитативните и квалитативните показатели за населението. Преку оваа статистичка операција се добива приказ на бројното движење на населението, се согледува неговата полова и старосна структура со што може да се утврди дали населението популациски старее или има … Read entire article »

Filed under: На тема

Што е тоа попис на население и зошто почнал да се спроведува

Што е тоа попис на население и зошто почнал да се спроведува

3.02.2012 Пописите преставуваат најголем извор на демографски податоци. Со нивно спроведување се прибираат и обработуваат податоци кои се однесуваат на старосна, полова, економска, образовна структура, како и податоци за вработеност на населението, надворешните и внатрешни миграции, занимање, пораст, прираст, густина на населеност итн. Најголемиот број на држави ги организираат пописите на точно одреден временски интервал од 10 години. Од причина што е неопходно податоците добиени од различни земји да бидат во можност да се споредуваат, се спроведуваат … Read entire article »

Filed under: На тема

Како светот ја надмина бројката од 7 милијарди

Како светот ја надмина бројката од 7 милијарди

Од 1804 година кога светот ја достигна бројката од 1 милијарда, бројот на населението драстично се зголемува. Социо-економските промени, техничко-технолошкиот развој и напредок, забрзаниот процес на индустријализација, унапредувањето на сообраќајот, подобрувањето на медицинските услови и унапредувањето во земјоделието сето тоа довело до зголемување на бројот на населението. Во првата половина на XX век населението во светот се зголемило за 52,7%, а порастот е уште поголем во втората половина од векот. Од 1900 година до 1950 … Read entire article »

Filed under: Географски вести