Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Entries tagged with "Праисториската густина на населеност"

Праисториската густина на населеност во Прилепско Поле и Пелагониската Котлина

Праисториската густина на населеност во Прилепско Поле и Пелагониската Котлина

Население и населени места Еволуцијата на популацијата во Прилепско Поле е тесно поврзана со општествено-историските услови во регион. Разни фактори во минатото влијаеле и врз демографските промени на населението и врз демографските елементи кои ги откриваат основните промени поврзани со социјалните, економските, етничките и други одлики на населението. На опфатената територија постојат 89 населени места, од кои 2 може да ги сметаме како градски насеби, а останатите како селски. Во овие населени места населени се … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија