Articles Comments

ИГЕОГРАФИЈА » Entries tagged with "Радиоактивност"

Каде се складира нуклеарниот отпад?

Каде се складира нуклеарниот отпад?

Радиоактивност е својство на некои врсти на атоми да ja променуваaт нивната атомска структура и притоа да емитираат енергија во вид на зрачење. Таа промена се нарекува радиоактивно зрачење. Кога се зборува за опасностите од зрачењето обично се мисли на јонизирачкото зрачење. Тоа е зрачење кое има доволно енергија за да се јонизираат атомите во телото. Како резултат на тие јони се нарушуваат биохемиските процеси во клетките , кои можат да доведат до пореметување во … Read entire article »

Filed under: По Светот