Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "река"

Мала Река – најдолгата притока на реката Треска

Мала Река – најдолгата притока на реката Треска

30.11.2018 Поречката Мала Река или реката Црнешница е најдолгата лева притока, а воедно најдолгата притока на реката Треска. Во реката Треска се влива во централниот дел на Поречкиот Басен. Мала Река се формира од три реки кои во селото Самоков (во близна на хотелот Поречки Бисер) се соединуваат, од една страна се спојуваат реките Бенческа и Ковачка, а потоа овој водотек се спојува со реката Црнешница и надоле водотекот е познат како Мала Река. Често пати, … Read entire article »

Filed under: На тема, Чудесна Македонија

Водопадите на Бабакарина Река кај Кратово

Водопадите на Бабакарина Река кај Кратово

31.03.2012 Бабакарина Река е 4 км долга лева притока на Кратовска Река, која се влева во самиот град Кратово (на 610 м). Оваа мала рекичка извира под палеовулканската купа Буковец јужно од Кратово, на 1200 м надморска височина и до вливот се спушта низ стрмен терен составен од вулкански карпи со различна цврстина. Затоа, долж својот тек, рекичката изградила повеќе водопади. Од нив најинтересни се 5-те водопади кои се наоѓаат на самиот излез од Кратово кон … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

За хидрографските одлики на Крива Река

За хидрографските одлики на Крива Река

7.12.2011.  Автор: д-р Ивица Милевски Крива Река е најдолга, а по површина на сливот најголема притока на реката Пчиња. Извира на Осоговските Планини, северно од Царев Врв (2085 m), на надморска височина од 1932 m, а во Пчиња се влива кај с. Клечовце, на надморска височина од 294 m. Според тоа, вкупниот пад на реката изнесува 1638 m, а со оглед на должината од 79.4 km, просечниот пад е 20.6 ‰. Oд изворот до Крива Паланка … Read entire article »

Filed under: На тема

Advertisment ad adsense adlogger