Резултати од првиот колоквиум по предметите:

Р.б. Бр. на индекс оценка
  Просторно планирање (19.11.2018)
1 16142 9
2 16157 8
3 15281 6
  Просторното планирање и туризмот (20.11.2018)
1 16192 9
2 16200 9
3 16172 8
4 15737 7
5 16209 7
6 15999 7
7 15755 дополнително
  Алтернативни форми на туризмот (21.11.2018)
1 16782 10
2 16980 9
3 16975 9
4 16778 8
5 16784 8
6 16780 8
7 16785 8
8 16790 7
9 16809 7
10 16788 7
11 16783 6
12 16808 6
13 16795 6
14 17032 6