Резултати од првиот колоквиум по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 11.11.2015 година

Р.Б. Бр. на индекс оценка
1 15721 9
2 15961 9
3 15734 9
4 15747 8
5 15780 8
6 15779 8
7 15724 7
8 15909 дополнително
9 15728 дополнително
10 15786 дополнително