Резултати од I (прв) колоквиум по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 13.11.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Александра Митровска 15057 9
2 Кире Спировски 14811 8
3 Стефани Перковска 14800 7
4 Викторија Дамјаноска 14777 дополнително
5 Мартин Здравески 14426 дополнително
6 Ивона Попоска 14801 дополнително
7 Ивана Копиловиќ 14788 дополнително
8 Маја Спаскова 14806 дополнително
9 Ангел Матеничарски 14792 дополнително
10 Викторија Спиркоска 14809 дополнително
11 Дона Стојановиќ 14488 дополнително