Резултати од прв колоквиум по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 15.11.2017 година

Р.Б. Бр. на индекс оценка
1 16561 9
2 16579 8
3 16584 7
4 15737 7
5 16585 дополнително
6 16567 дополнително
7 16583 дополнително
8 16576 дополнително