Резултати од прв колоквиум по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 16.11.2016 година

Р.Б. Бр. на индекс оценка
1 16200 9
2 16177 8
3 16192 8
4 15999 7
5 16194 6