Резултати од првиот колоквиум по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 27.11.2019 година

Р.Б. Бр. на индекс оценка
1 17197 8
2 17199 7
3 17194 7
4 17192 6
5 17182 6
6 17201 дополнително

Студентот со број на индекс 17201 на дополнително да се јави на 28.11.2019 (четврток) во 8 h.