Резултати од I Колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 16.04.2014 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс Поени
1 Стефанчо Ивановски 15066 21
2 Ивана Копиловиќ 14788 19
3 Никола Поповски 14854 18
4 Ангела Божиновска 14775 18
5 Билјана Младеновска 14793 17
6 Ангел Матеничарски 14792 15
7 Катерина Аврамовска 14773 7
8 Тамара Милошевска 15056 5
9 Дијана Јангеловска 14781 4
10 Даниела Ангеловска 14826 0
11 Трајан Крстевски 14789 0