Резултати од прв колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 04.04.2018 година

  Бр. на индекс Оценка
1 16583 10
2 16584 8
3 16570 8
4 16172 8
5 16579 7