Резултати од прв колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 05.04.2017 година

  Бр. на индекс Оценка
1 16200 8
2 15732 8
3 15907 8
4 16192 7
5 15745 7
6 15737 7