Резултати од прв колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 06.04.2016 година

  Бр. на индекс Оценка
1 15729 9
2 15734 8
3

15759

8
4 15721 7
5 15720 6
6 15736 дополнително
7 15741 дополнително
8 15297 дополнително
9 15745 дополнително
10 15747 дополнително
11 15732 дополнително
12 15909 дополнително
13 15737 дополнително