Резултати од прв колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 15.04.2015 година

Р.Б. Бр. на индекс Оценка
1 15433 8
2 15307 8
3 15306 7
4 15442 7
5. 15037 6
6. 15444 6
7. 15303 дополнително
8. 14795 дополнително
9. 17797 дополнително