Резултати од прв колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 17.04.2019 година

  Бр. на индекс Оценка
1. 16784 9
2. 16780 9
3. 16782 9
4. 16975 8
5. 16561 8
6. 16980 8
7. 16785 8
8. 16212 8
9. 16800 8
10. 16778 7
11. 15300 7
12. 16790 7
13. 16567 6