Резултати од I Колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 26.03.2014 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс Оценка
1 Викторија Дамјаноска 14777 8
2 Стефани Перковска 14800 7
3 Александра Митровска 15057 дополнително
4 Маја Спаскова 14806 дополнително
5 Ивона Попоска 14801 дополнително
6 Викторија Спиркоска 14809 дополнително
7 Кире Спировски 14811 дополнително