Резултати од I Колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 20.03.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс Поени
1 Анета Стојановска 14493 33
2 Петар Киприновски 14456 30
3 Јулијана Стефановска 14495 23
4 Медина Муриќ 14731 22
5 Филип Станковски 14496 дополнително
6 Драгана Стојановска 14490 дополнително
7 Марија Јовановска 14441 дополнително