Резултати од I Колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 04.04.2012 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Бојана Иљовска 13895 10
2 Методија Личовски 13923 10
3 Драгана Живковиќ 14126 10
4 Ана Чурева 13931 9
5 Иван Дејанов 13888 9
6 Зоран Нешковски 13927 8
7 Ангелина Младеновска 13921 8
8 Барбара Везенкова 13941 8
9 Андриана Стаменковска 14136 8
10 Ирена Аврамовска 13952 8
11 Ивона Јовеска   8
12 Борче Манев 14129 8
13 Mарко Клинчарски 13139 8
14 Дејан Ѓуриќ 13892 7
15 Мики Даневски 13887 7
16 Ана Мутовска 14130 7
17 Тодор Спасовски 13967 7
18 Наталија Спировска 13925 7
19 Филип Арсовски 13954 7
20 Роберт Демири 14260 7
21 Елеонора Стојчиќ 13911 7
22 Јасмина Сирачевска 14135 6
23 Ана Живковска Илиоска 14145 6
24 Сандра Стојановска 13915 6
25 Викен Ѓошевски   дополнително
26 Благица Павловска 13934 дополнително
27 Даница Андоновска 13936 дополнително
28 Чедомир Костадиновски 14000 дополнително
29 Елена Велјаноска 13880 дополнително
30 Александар Пендароски 14133 дополнително
31 Иван Ивановиќ 14127 дополнително