Резултати од I Колоквиум по предметот

УРБАНИ СИСТЕМИ

одржан на 02.04.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс Оценка
1 Билјана Миленковска 14213 9
2 Ребека Крстевска 14212 7
3 Маја Спировска 14214 6